Sotningstaxa

Antagen av Kommunfullmäktige den 25 april 2005, § 70.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 28 oktober 2013, § 204.

Uppräkning sker varje år med sotningsindex som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tillämpningsområde: Arvika kommun fr o m  2021-01-01

För utförande av enligt lag om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa.

Avgifter för objekt i småhus

1.

Objekt i småhus

Avgift kr, inkl moms


1.1. Grundavgift
Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie sotningstur per gång, samt1.1.1

Helårsbebott hus

159


1.1.2

Fritidshus

249


1.2.Objektsavgift (kr/enhet)
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.1.2.1

Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)
a eldad uteslutande med olja

250b miljögodkänd panna eldad uteslutande med olja
c eldad helt eller delvis med fast bränsle

300d miljögodkänd panna eldad helt eller delvis med fast bränsle
e kontroll av eldstad enligt särskilt beslut av MSB

250


1.2.2

Braskamin

200


1.2.3

Vanlig köksspis och övriga lokaleldstäder

130


1.3.Tilläggsavgift1.3.1

Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd
a 1,0 – 2,5 m
b 2,6 – 5,0 m
c mer än 5,0 m; timersättning uttages enligt 4.51.3.2

Avstötning från vind eller övervåning av vertikal kanal och/eller horisontell kanal av högst 2,5 m längd till objekt 1.2.1.3.3

Demontering och montering av kryddhylla eller dylikt fastsatt med skruv eller motsvarande framför objekt 1.2.

43Avgifter för övriga objekt

2.

Övriga objekt

Avgift kr, inkl moms

2.1InställelseavgiftAvgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 kilometer från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med pris, som anges i 4.5


2.2.1

Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning enligt kolumn a och för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b


Effekt huvudpanna-sidopanna


Normaleffekt Mcal/h

a = huvudpanna

b = sidopanna


– 100

464

300


101 – 150

542

380


151 – 200

620

460


201 – 250

652

490


251 – 300

697

540

Tilläggsavgift

2.2.2

För sotning eller rensning av annat än under 1. och 2.2.1 angivet objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång


2.3Tilläggsavgift


2.3.1

Separat rökkanal till sidopanna

43


Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1; timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång


Avgift för undersökningsarbeten

3.

Undersökningsarbeten m.m.


För undersökningsarbete, annat beställt arbete och urbränning uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt transportersättning enligt 4.3

Särskilda bestämmelser

4.

Särskilda bestämmelser

Avgift kr, inkl moms

4.1

Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och 2.2.1 undantagsförhållande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5.• sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN)• anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg• för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger i 4.5 angiven debiteringsperiod• blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka• användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel• fastsättning av arbetsredskap i kanal eller dylikt


4.2

För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med

64


dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5, därest tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven debiteringsperiod


4.3

För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1. eller 2. samt en administrationsavgift av 71:00.Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad kilometer av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.


4.4

För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.


4.5

Timersättning utgår med

600


innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet.Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.


4.6

I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-28
Kontakta oss
  • 156. Räddningstjänst
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Kopparv 1

  • Mattias Larsson
  • Räddningschef
  • Tfn 0570-826 28
Mer information