Vattenkvaliteten i Kyrkviken

Arvika stad ligger vid Kyrkviken som genom ett smalt sund är sammankopplad med Glafsfjorden. Förr transporterades olika varor till och från staden på sjön. Numera är Kyrkvikens främsta värden sammankopplade med den tilldragande landskapsbilden samt möjligheten till rekreation och friluftsliv.

Kyrkviken lider dock av övergödning med återkommande algblomningar och syrebrist. Algblomningarna är massförökningar av växtplankton som gör vattnet grumligt och förändrar dess färg. Algblomningarna orsakas ofta av blågröna alger (Cyanobakterier), som kan bilda toxin som är giftigt.

Algblomningarna medför i sin tur att syreförbrukningen ökar då stora mängder döda alger sjunker till botten och bryts ned. I djupområdena kan syreförbrukningen bli så hög att botten bli syrefri. I syrefria miljöer kan sedan det organiska bottenmaterialet börja läcka fosfor, vilket i sin tur kan ge ännu fler alger.


Åtgärder

Arvika kommun har genomfört ett antal undersökningar och tagit fram flera rapporter för att identifiera och genomföra åtgärder som kan höja Kyrkvikens vattenkvalitet, främst vad gäller problemen med algblomning och syrefria bottnar.

Utförda åtgärder

 • Takvattenprojektet

Genom att arbeta med bortkoppling av dagvatten från spillvattensystemet har risken för bräddningar i avloppsreningsverk och pumpstationer minskat.

 • VA Västra Sund etapp 1-2

Under 2014-2015 har cirka 100 fastigheter med tillrinning till Kyrkviken fått allmänt VA. Effekten blir minskad belastning av fosfor till Kyrkviken.

 • Dagvattenhantering i fysisk planering

Checklista har tagits fram gemensamt mellan Teknik i Väst AB, Myndighetsstaben samt Planering och utveckling för att säkerställa rätt dagvattenhantering vid fysisk planering. På sikt kommer detta medföra fler småskaliga reningslösningar och fördröjningar av flöden där det är möjligt och behov finns. Detta kommer att ge minskad belastning av fosfor, och även av andra föroreningar, till Kyrkviken.

 • Bortbyggda bräddar

Flera bräddavlopp som tidigare varit kopplade till dagvattensystemet har tagits bort vilket ger ett mer slutet system där färre bräddar sker. Tidigare fanns dessutom risk att dagvatten trycktes bakvägen in i spillvattennätet vilket gav fler bräddningar i avloppsreningsverket.

En pumpstation har försetts med magasin för bräddat avloppsvatten. Avloppsvattnet som samlas upp i magasinet kan tas omhand av pumpstationen när denna fungerar igen. Alternativt kan magasinet tömmas av slambil. Färre bräddar ger lägre belastning av fosfor, kväve, organiskt material samt bakterier till Kyrkviken.

Pågående åtgärder

 • Reinvesteringar i VA-nätet

Reinvesteringsbehovet i ledningsnätet är stort. Det finns möjligheter att minska transporten av fosfor och kväve till Kyrkviken genom att bygga bort det direktläckage av orenat avloppsvatten som sker i rörgravarna. (Detta gäller även övriga områden i kommunen med allmänt VA.)

 • Uppströmsarbete

Uppströmsarbete innebär att allmänheten blir upplyst om vad som får spolas ner i avloppet. Det ger på sikt renare utgående avloppsvatten från reningsverk. Arbetet påverkar främst Kyrkviken genom att mängden kemikalier och tungmetaller minskar.

Påbörjade åtgärder

 • VA-plan

En översikt med nulägesbeskrivning för Arvika kommun har gjorts och arbetet med att ta fram en VA-policy, och därefter en VA-plan, är i startfasen.

 • Skärmväggar och flytande öar

Kommunen undersöker möjligheten att uppföra skärmväggar och flytande öar vid Sävsjökanalens utlopp samt vid Kattviken. Vid Kattviken undersöker man också möjligheten att anlägga en brygga utanför Kattviken, parallellt med banvallen. Skärmväggen fästs under bryggan för att smälta in i omkringliggande miljö. Bryggan ska vara handikappanpassad och ha en tilltalande utformning.

Skärmväggarna och de flytande öarna ska rena tillflödenas vatten genom att partikelbunden fosfor sedimenterar och på så sätt förhindras att komma ut i Kyrkviken. En minskad tillförsel av fosfor minskar risken för algblomning och utbredning av syrefria bottnar.

Utredningar och rapporter

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-12-17
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5
 • 671 81 Arvika

 • Bertil Ahlin
 • Miljöutvecklare
 • Tfn 0570-819 86
Mer information