Lyssna på sidan Lyssna

Planprocessen

Detta händer

2018/2019 - Samrådshandling

Ett förslag har tagits fram på en markanvändningskarta och en illustration över tänkt utbyggnad av hamnen. Förslaget bygger på arbetet som gjorts under 2018 tillsammans med önskemål som kommit tidigare, exempelvis under medborgardialogen 2012.

Förslaget kommer att ställas ut för samråd vecka 50 2018-vecka 5 2019. Under denna tid har du möjlighet att komma till biblioteket och träffa politiker och tjänstemän som arbetar med planprocessen för hamnen. Det blir också ett samrådsmöte den 16 januari 2019 på biblioteket.

Syftet med samråd är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan då allmänheten kan ge synpunkter på förslaget.

Samrådshandlingar för den fördjupade översiktsplanen för hamnen ska redovisa mark- och vattenanvändning. Särskilt viktigt är att redovisa vilka områden som blir mark för bostäder och verksamheter och vilka som blir allmänna platser. Detta eftersom det avgör vilka delar som blir tillgängliga för allmänheten och vilka som blir privatiserade.

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådredogörelse och planförslaget bearbetas. Det reviderade planförslaget ska därefter hållas tillgänglig för granskning under minst sex veckor, som ger ytterligare en möjlighet att komma in med synpunkter. Granskningen följs av ett beslut i Kommunfullmäktige om antagande av den fördjupade översiktsplanen.

Detta har vi gjort hittills

2018 - Arbete inför samrådshandling

Vi har arbetat med att ta fram ett samlat förslag på hur hamnområdet ska utvecklas. Önskemål och krav ställs mot varandra. Intressekonflikter lyfts fram. Vi ska ta ställning till vilka intressen och önskemål som ska prioriteras och beskriva hur den framtida stadsmiljön och bebyggelsen ska utformas.

Vi har bland annat tagit fram en bullerutredning, en kulturhistorisk utredning och en miljökonsekvensbeskrivning. Vi har också gjort en riskanalys för närheten till järnvägen, en åtgärdsvalsanalys (ÅVS) för att belysa trafiksäkerheten vid järnvägskorsningarna, en dagvattenanalys, en markföroreningsanalys, en marknadsanalys och en utvärdering av höga vattennivåer.

 

Våren 2016

Arkitekternas förslag har legat till grund för diskussioner. Förslagen har analyserats och utvärderats. Analysen har visat på styrkor, svagheter, hot och möjligheter som finns inom hamnområdet och i de tre arkitektförslagen. En samhällsekonomisk analys har också påbörjats.

Sommar-höst 2015 - Event

De tre utvalda arkitektteamen Mandaworks-Adept, Nyréns och Sweco har arbetat med framtidsbilder för hamnen från maj till september 2015. Förslagen (dels de första skisserna, dels de slutliga förslagen) har presenterats vid olika tillfällen via ”öppet magasin” där alla intresserade kunde delta.

Framtidsbilderna baseras på det fastställda programmet som beskriver platsens förutsättningar och utvecklingsbara värden idag samt riktlinjer inför framtiden. Syftet med arkitektskisserna har inte varit att välja en vinnare, utan att visa att det framtida hamnområdet kan se ut på flera olika sätt. Skisserna kommer att vara ett viktigt inspirationsmaterial, ett idéskafferi, som kommunen sen kan plocka ur till den kommande fördjupade översiktsplanen.

Våren 2015 - Program

Ett program gällande hamnen antogs av Kommunfullmäktige under våren. Programmet är en sammanställning av känd kunskap om ortens och platsens särskilda förhållanden. De viktigaste förutsättningarna handlar om översvämningar, teknik/infrastruktur, trafikrisker och störningar, förorenad mark samt kulturmiljö. Det har även gjorts ett antal undersökningar gällande till exempel markföroreningar, vibrationer och risker som underlag för arkitekternas arbete.

I arbetet med programmet har synpunkterna från medborgardialogen 2012 sorterats under fyra huvudteman:

  • Det blå och det gröna (vatten och grönska)
  • Rörelser och kopplingar
  • Aktiviteter och mötesplatser
  • Arbete, boende och rekreation

Huvudvikt läggs på en hållbar struktur som utgångspunkt för hamnområdets framtida utveckling och ett strategisk tankesätt kring etapper och tågordning gällande områdets olika delar.

Programmet är underlag för de framtidsbilder av hamnområdet som ska tas fram av tre utvalda arkitektteam under projektperioden maj till september 2015.

Våren 2014 - Workshopar och event

Två workshopar med inbjudna deltagare samt eventet "Öppet magasin", öppet för alla Arvikabor, har genomförts under våren. Syftet var att utarbeta riktlinjer inom fyra huvudteman. Dessa riktlinjer - tillsammans med utgångspunkter och målsättningar för arbetet - är verktyg för att formulera uppdrag för kommande etapper i processen och ska i slutet av planeringsprocessen göra det möjligt att utvärdera förvaltningens arbete.

Hösten 2012 - Idégenerering

En medborgardialog hösten 2012 utmynnade i en utställning på Arvika Bibliotek i januari 2013, där cirka 500 förslag från allmänheten ställdes ut. Medborgardialogens förslag sammanställdes i ett idéalfabet med alla idéer från A till Ö. Inför öppet magasin sorterades idéalfabetet i fyra huvudtema som illustrerades genom fyra ordmoln.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-12-06
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Ida Svensson
  • Samhällsbyggnadschef
  • Tfn 0570-818 51