"Högt vatten"
Information och utvärdering av fritidsförvaltningens roll i översvämningen hösten 2000 i Arvika kommun

2001-05-11

1. Administrativa insatser
Vid de regelbundna informations- och strategimöten som från början arrangerades i räddningstjänstens lokaler deltog undertecknad förvaltningschef tillsammans med andra berörda förvaltningschefer och utvalda "nyckelpersoner".

Att få en samlad och aktuell information från pågående och planerade insatser inom de olika ansvarsområdena var mycket värdefullt.

2. Operativa insatser
Inom två områden kom fritidsförvaltningen att få en mer konkret uppgift i själva räddningsarbetet. Dels vad gäller att ordna förläggning till merparten av de mi-litärer som deltog i räddningsarbetet och dels (att utan kostnad) bereda drabbade fastighetsägare och hyresgäster tillträde till simhallens sanitära avdelningar (dusch och toa) så länge som problemen varade.

Även gratis tvättmöjligheter fanns att tillgå på simhallen.

Förläggningen av militärer fick hastigt arrangeras i Gateskolans gymnastiksal under den första veckan varefter förlägg-ningen flyttades ut till Solviksvallens omklädningspaviljong på idrottsplatsen Vik. Genom denna överflyttning kom inte skolgymnastiken och föreningarnas kvällsverksamheter att drabbas av mer än en veckas avbrott.

Dessutom fick militärerna tillgång till såväl klubbrum som bastu och goda parkeringsmöjligheter. Utan kostnad fick dessutom militärerna tillträde till simhallen vilket högt uppskattades.

Härutöver hölls under hand också kontakt med båtorganisa-tionerna angående Solbergsholmens båthamn och de problem som det höga vattenståndet eventuellt skulle kunna medföra på bryggor och anläggningen i sin helhet. Klubbarna upprätthöll en intern bevakning på detta.

3. Materiella skador orsakade av översvämningen
I bilaga redovisas en kostnadsberäkning för åtgärdande av de skador som översvämningen orsakade på de av fritidsnämnden förvaltade friluftsanläggningarna. Det berör i första hand Ingestrand camping samt några av kommunens friluftsbad.

Bernt Bengtsson
Fritidschef