Regler

Barnomsorg avser barn från 1 års ålder till och med vårterminen det år som eleven fyller 13 år.

Barnets placeringstid ska följa vårdnadshavarens arbets- eller studieschema plus tid för resor, hämtning och lämning.

Barn till arbetssökande har rätt till 15 timmar/vecka för barn i förskola, antingen 3 tim x 5 dagar kl 9.00-12.00 eller 5 tim x 3 dagar kl 9.00-14.00. Dagar och tider fastställs av varje förskola. Barn till arbetssökande har ingen rätt till placering i fritidshem.

Barn till föräldralediga på grund av småsyskons födelse har rätt till placering 15 timmar/vecka i förskola, antingen 3 tim x 5 dagar kl 9.00-12.00 eller 5 tim x 3 dagar kl 9.00-14.00. Dagar och tider fastställs av varje förskola. Barn till föräldralediga på grund av småsyskons födelse har ingen rätt till placering i fritidshem.

Placering i förskola ändras automatiskt till fritidshem den 1 augusti det år som barnet börjar i förskoleklass. Om barnet inte ska ha fritidsplats måste en uppsägning göras.

Mer information finns i broschyren om barnomsorgen (se länkrutan Mer information").

Allmän förskola

I Arvika kommun erbjuds alla barn som fyller tre år aktuellt kalenderår och som saknar barnomsorgsplacering, plats i allmän förskola från och med terminsstarten i augusti.

Det är obligatoriskt för kommunerna att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för vårdnadshavaren att låta barnen delta i verksamheten. Avsikten med lagstiftningen är att alla tre- till femåringar garanteras en förskolepedagogisk verksamhet i grupp.

Förfrågan om allmän förskoleplats skickas ut i april. Barnet erbjuds plats minst 525 timmar/år, vilket motsvarar 15 tim/vecka (3 tim x 5 dagar kl 9.00-12.00 eller 5 tim x 3 dagar kl 9.00-14.00) och följer skolans terminstider. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri. Dagar och tider fastställs av varje förskola. Barnet har rätt att delta till dess att barnet erbjuds plats i förskoleklass.

De barn som redan har en placering på grund av vårdnadshavarens arbete/studier får en reducerad avgift genom den allmänna förskolan.

Den allmänna förskolan;

  • är avgiftsfri
  • följer skolans läsårstider
  • är frivillig och vårdnadshavaren avgör hur mycket tid man vill utnyttja

Verksamheten i den allmänna förskolan baseras på förskolans läroplan med en helhetssyn på omsorg, fostran och lärande. Verksamheten ska ge förutsättningar som utvecklar barnets lust och nyfikenhet för att främja en allsidig utveckling.

Skolskjuts ordnas inte till eller från allmän förskola, utan hämtning och lämning sköts av föräldrarna.

Lovtillsyn

Lovtillsyn är en alternativ form av fritidsplacering som innebär att barn som behöver fritidshemsplats enbart på helt skollediga dagar kan få en tillfällig placering på fritidshem. Kostnaden för lovtillsyn är 75 kr/dag, max 986 kr/mån. Anmäl behov av lovtillsyn till Lärande och stöd minst en månad i förväg. Anmälan är bindande.

Stängt på förskolan

Förskoleverksamheten stängs under fyra dagar varje läsår på grund av fortbildning/planering för personalen. Barn som behöver tillsyn dessa dagar, erbjuds plats i det egna området med vikarierande personal eller i ett angränsande område.

Sommarstängningar

Förskolor och fritidshem håller stängt under fyra veckor varje sommar, vanligtvis i juli månad. En förskola och ett fritidshem i centralorten håller då sommaröppet för de föräldrar som behöver plats under sommaren på grund av arbete eller studier. Det krävs ett intyg från arbetsgivaren eller skolan. Plats måste sökas under våren. Du får information och ansökningsblanketter genom din förskola eller fritidshem.

Jul och nyår

Under jul- och nyårshelgerna blir barngrupperna ofta små på förskolor och fritidshem. De olika avdelningarna samarbetar då och för att kunna planera verksamheten begär Lärande och stöd in uppgifter kring vilka dagar barntillsyn kommer att behövas. Blankett läggs ut på webbplatsen under november månad.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-28
Kontakta oss