Frågor och svar om barnomsorgen

Vi har samlat några vanliga frågor om barnomsorg här:

När ska jag göra min ansökan?
Du kan göra ansökan via kommunens e-tjänst när som helst. Kommunen har fyra månaders handläggningstid. Om du behöver plats i augusti/september, bör ansökan vara gjord senast 15 april.

Hur gör jag en ansökan?
Du kan göra din ansökan via kommunens e-tjänst. Tjänsten vänder sig till vårdnadshavare som söker ny plats, men också till vårdnadshavare som önskar byta förskola.

För att kunna göra ansökan via e-tjänst måste du vara barnets vårdnadshavare. Både du och barnet måste vara folkbokförda i Sverige.

Vem kan inte söka via e-tjänst?
Personer som inte är folkbokförda i Sverige.
Personer med skyddade personuppgifter.
Personer som har barn boende hos sig som de inte är vårdnadshavare för, till exempel familjehem.

Hur gör jag om jag inte kan söka via e-tjänst?
Du kan hämta ansökningsblankett i pdf-format i e-tjänstportalen. Om du vill få blanketten skickad hem till dig, kontaktar du kommunens kundtjänst eller skoladministratör.

Vad händer om jag gör min ansökan för sent?
Låt säga att du gjort din ansökan i maj och önskar plats i augusti. Då kan det bli så att du erbjuds plats i september. Om det finns lediga platser tidigare erbjuds du plats snarast.

Finns det förtur till placering?
Den enda förtur som kommunen erbjuder är om placeringen grundar sig på ett biståndsbeslut från Elevhälsan eller på grund av särskilda behov.

Får man helt fritt önska förskola?
Ja

Får jag det område jag sökt för mitt barn?
Det beror på hur många barn som söker till området och hur många lediga platser området har. Det är bra om du anger flera alternativa önskemål i din ansökan.

Kan jag ändra ansökningsalternativ på min ansökan?
Ja, du kan göra en ny ansökan där du anger ditt nya alternativ och skriva i fältet "Övriga upplysningar" att du önskar göra en ändring.

Du kan också kontakta skoladministratör via e-post eller telefon.

Hur gör jag om jag inte erbjuds det område jag har sökt?
Du kan tacka ja till erbjuden förskola och när du fått placeringsbeslutet ställa dig i omplaceringskö till nästa höst. Sista ansökningsdag för omplacering inför hösten är 15 mars. Ett annat alternativ, om du har möjlighet, är att tacka nej till erbjuden placering och vänta på en plats i det område du sökt.

Hur länge får jag vänta för att få byta område?
Omplacering sker i första hand i augusti varje år om inte särskilda skäl finns, till exempel flytt inom kommunen. I områden med många barn och få förskolor kan köerna för byte bli långa och du kan få vänta länge på en ledig plats.

Vi ska flytta till ett annat bostadsområde
Om du vill ha plats på en förskola i ditt nya bostadsområde gör du en ny ansökan. Du behåller din "gamla" förskoleplats fram till dess att du erbjudits förskola i ditt nya bostadsområde.

Får jag behålla mitt barns plats i förskolan/fritids när vi får tillökning i familjen?
Ja, du har möjlighet att ha ditt barn på förskolan 15 timmar per vecka. Dagarna fastställs av varje förskola och kan skilja sig åt mellan förskolorna. Observera att det är endast under förskolans fastställda tider som placering på grund av föräldraledighet erbjuds. Dagar/timmar kan inte bytas ut eller sparas. Denna placering är inte avgiftsfri.

Om vårdnadshavare bryter föräldraledighet för arbete eller studier får man ha syskonet på förskolan den tid som behövs enligt arbets-/studieschema. Om schematiden överstiger 15 tim/vecka erbjuds ingen mer förskoleverksamhet, i annat fall erbjuds förskoleverksamhet upp till 15 tim/vecka inklusive arbets-/studietiden. Denna placering är inte avgiftsfri.

Fritidsplats stängs vid föräldraledighet.

Jag har blivit arbetslös, påverkar det mitt barns plats i förskola?

Ja, barn till arbetssökande förälder har rätt till plats i förskolan 15 timmar per vecka. Dagarna fastställs av varje förskola och kan skilja sig åt mellan förskolorna. Observera att det är endast under förskolans fastställda tider som placering erbjuds för barn till arbetssökande.

Om vårdnadshavaren arbetar någon/några dagar i veckan erbjuds barnet förskoleverksamhet upp till 15 tim/vecka inklusive arbetstiden. Avgift enligt taxa för hela månaden.

Fritidsplats stängs vid arbetslöshet.

Varför ska jag betala avgift under sommaren när mitt barn inte är på förskolan?
Barnomsorgsplatsen är ett abonnemang som löper under hela året, vilket innebär att avgift tas ut även under lov, semester och annan ledighet. Avgiften betalas 12 månader om året.

Vi har separerat, men har båda behov av barntillsyn
Föräldrar som efter en separation har gemensam vårdnad om barnet ska ha separata fakturor som baseras på vars och ens hushållsinkomst. Avgiften totalt kan aldrig bli högre än fastställd maxavgift.

Avgiften fördelas proportionerligt mellan vårdnadshavarna, vilket innebär att avgiften kan förändras mellan vårdnadshavarna om inkomsten förändras för en av dem eller om barnet övergår till avgiftsfri placering/avslutar platsen hos en av vårdnadshavarna.

Kontakta skoladministratören för mera information.

Jag är långtidssjuk, men anser att mitt barn bör ha en förskoleplats
Om du inte arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande måste din ansökan bedömas av Elevhälsan för att eventuellt få en placering för din 1-2-åring. Är barnet 3-5 år har det alltid rätt till "Allmän förskola" 15 tim/vecka under terminstid. Detta gäller från höstterminens början det år ditt barn fyller 3 år.

Kontakta Elevhälsan eller skoladministratören för mera information och ansökningsblankett.

Får mitt barn vara på förskolan dagen efter jag arbetat natt?
Vårdnadshavare med arbete på obekväma arbetstider har rätt till 10 timmar vila efter arbetspassets slut.

Min 6-åring ska börja i förskoleklass i höst, när upphör förskoleplatsen?
Förskoleplatsen övergår med automatik till fritidsplats 1 augusti om ingen uppsägning skickas in.

För barn som har allmän förskola avslutas förskoleplatsen vid vårterminens slut. Vid behov av fritidshemsplats måste man göra en ansökan inför hösten.

Hur lång är uppsägningstiden?
Uppsägningstiden för både förskola och fritids är två månader och du betalar avgift under uppsägningstiden. Uppsägningen ska vara skriftlig eller göras via e-tjänst.

Kan mitt barn ha en allmän förskoleplacering?
Från och med höstterminen det året barnet fyller 3 år kan man ha allmän förskoleplacering. Om barnet redan har en förskoleplats görs ändringsanmälan senast 2 månader innan via blanketten "Avgiftsfri placering i allmän förskola, ändring". Barnet går 15 timmar per vecka, tid och dagar fastställs av varje förskola och kan skiljas sig åt mellan förskolorna. Barnet går efter skolans läsårstider och är ledig på alla lov och studiedagar. Placeringen är avgiftsfri.

Om barnet inte har förskoleplats skickas en förfrågan ut på våren det år som barnet fyller 3 år. Du kan också ansöka om Allmän förskoleplacering via kommunens e-tjänst: "Ansökan om plats inom barnomsorgen".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-11-10