Avgifter

Barnomsorgsavgiftens storlek är beroende av dels familjens bruttoinkomster, dels antalet barn i familjen som har barnomsorg. Via en av sidans länkar kan du få hjälp med att automatiskt räkna ut din barnomsorgsavgift.

Avgifter 2022

Avgift för förskoleverksamhet 1-2 år

Barn 1: 3 % av bruttolönen eller max 1 572 kronor
Barn 2: 2 % av bruttolönen eller max 1 048 kronor
Barn 3: 1 % av bruttolönen eller max 524 kronor
Barn 4 och uppåt: ingen avgift

Avgift för förskoleverksamhet 3-5 år

Barn 1: 2,25 % av bruttolönen eller max 1 179 kronor
Barn 2: 1,5 % av bruttolönen eller max 786 kronor
Barn 3: 0,75 % av bruttolönen eller max 393 kronor
Barn 4 och uppåt: ingen avgift

Barnet räknas som treåring från den 1 september det år som barnet fyller 3 år.
Barn 3-5 år med Allmän förskola har avgiftsfri placering.

Avgift för fritidshem

Barn 1: 2 % av bruttolönen eller max 1 048 kronor
Barn 2: 1 % av bruttolönen eller max 524 kronor
Barn 3: 1 % av bruttolönen eller max 524 kronor
Barn 4 och uppåt: ingen avgift
Lovtillsyn: 75 kr/dag

Allmänt om avgifter

Barnet räknas som 1-2 år fram till 31 aug det år barnet fyller 3 år, avgiften reduceras från 1 september samma år.

Om flera barn i familjen har plats inom barnomsorgen räknas det yngsta barnet som barn 1 oavsett verksamhet.

Platsen i barnomsorgen är ett abonne­mang som löper under hela året, vilket innebär att avgift tas ut även under lov, semester och annan ledighet. Avgiften betalas tolv månader om året.

Du är skyldig att snarast anmäla inkomständring/ändring i familje­förhållanden som påverkar avgiftens storlek till expeditionen för Lärande och stöd.

Avgiften är baserad på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. För makar/sambo gäller detta oavsett om barnet är gemensamt eller inte.

Vid växelvis boende där båda vårdnadshavarna har behov av barnomsorg är båda vårdnadshavarna platsinnehavare, de räknas som separata hushåll och får var sin faktura. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll och respektive vårdnadshavare betalar avgift utifrån sitt hushålls bruttoinkomst. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en förskoleplats.

Förändras förhållandet så att en av vårdnadshavarna inte har behov av plats blir den andra ensam platsinnehavare och betalar hela platsen.

Arvika kommun genomför avgiftskontroller genom stickprov hos Skatteverket. Visar det sig att de uppgifter om inkomst du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten, så kommer barnomsorgsavgiften i efterhand att justeras för kontrollåret.

För att underlätta att alltid ha rätt inkomst registrerad finns en automatiserad funktion där vårdnadshavaren med jämna mellanrum via e-post uppmanas att uppdatera inkomsten. Kontrollera eller lägg till din e-postadress under rubriken "Kontaktuppgifter i e-tjänsten".

Om du inte uppdaterar din inkomst vid förfrågan får du betala maxavgift.

Avgiften betalas månadsvis i efterskott, det vill säga fakturan för januari månad skickas ut i februari.

Full avgift tas ut från första inskolningsdagen.

Du förlorar din plats i barnomsorgen om du inte betalar avgiften.

Är barnet borta på grund av sjukdom (barnets eller föräldrarnas) minst 30 kalenderdagar i följd, kan avgiften reduceras med 50% för det frånvarande barnet. Detta görs genom en skriftlig ansökan till 97. Förskolecentrum, 671 81 Arvika.

För lovtillsyn gäller att avgift debiteras efter begärda dagar i an­sökan, ej för faktiskt utnyttjade.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-28
Kontakta oss