Lyssna på sidan Lyssna

Stöd inom kultursektorn

Kulturpolitiska mål för föreningsstöd

Ett aktivt föreningsliv

 • är en viktig grund för ett rikt kulturliv i hela kommunen
 • ger stora möjligheter till delaktighet och innebär en bra skolning i praktisk demokrati
 • bidrar till att ge kommuninvånarna, barn och ungdom såväl som vuxna, goda möjligheter att delta i och uppleva olika konstformer som musik, teater, konst, dans, film och litteratur.

Föreningar prioriteras som bedriver:

 • verksamhet riktad mot prioriterade grupper
  - Barn och ungdomar
  - Personer med funktionsnedsättningar
  - Personer med annan etnisk bakgrund
 • utåtriktad verksamhet som vänder sig till allmänheten
 • verksamhet som bedöms ha ett värde för Arvikas kulturliv
 • verksamhet som har till syfte att utveckla och bevara kulturarvet

Föreningsstödet ska

 • användas till insatser för att uppnå kommunens kulturpolitiska mål
 • användas till att främja föreningslivets mångfald i hela kommunen
 • användas till att stimulera de föreningar som har idéer om nya verksamhetsformer med avsikt att öka medlemsaktiviteten
 • användas till att främja föreningarnas medverkan i samhällelig verksamhet på olika sätt
 • utformas så att det leder till ett ökat utnyttjande av kommunens lokaler och bättre tillvaratagande av egna resurser.

Kommunen kan ställa krav på motprestation.


Riktlinjer/grundregler

För att en förening/organisation eller studieförbund ska kunna få föreningsstöd måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen ska ha sin verksamhet och hemvist i Arvika kommun samt ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen. Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla som stöder dess ändamål och syften.
 • Föreningen ska varje år lämna in grunduppgifter om bland annat föreningens adress, kontaktpersoner med mera enligt fastställd blankett. Uppgifterna lämnas till Föreningsservice.
 • Föreningen ska bedriva en aktiv verksamhet enligt kommunens bedömning på grundval av verksamhetsberättelse och redovisade planer.

Som medlem avses person som är boende i kommunen, som är matrikelförd och har erlagt fastställd medlemsavgift och i övrigt uppfyller de krav som föreningen ställer genom sina stadgar och årsmötesbeslut.
                            
För handikapp- och invandrarföreningar gäller inga speciella åldersgränser för erhållande av kommunalt stöd utan anslagets storlek prövas i förhållande till föreningens totala verksamhet och kan utgå i form av lokal- och eller medlemsbidrag samt verksamhetsbidrag.

Föreningar som erhåller kommunalt anslag är skyldiga att ge sådan insyn att kommunen kan kontrollera att:

 • de uppgifter föreningen lämnat i ansökan stämmer
 • beviljat bidrag används till avsett ändamål.

Kommunens revisorer kan också kräva insyn i föreningens verksamhet. Politiska och religiösa föreningar har rätt till ett anonymitetsskydd för sina medlemmar. Kontrollen av dessa föreningar sker genom revisorerna i deras föreningar och distriktsorganisationer.

Stödformer

Verksamhetsbidrag

Ett stöd som syftar till att stimulera föreningsverksamheten i de avseenden som framgår av kommunens målsättning och riktlinjer för föreningsstöd. Kommunen prioriterar exempelvis föreningar som syftar till att bevara, vårda och använda kulturarvet, stärka sambandet mellan förnyelse och bevarande samt att även stärka de ungas känsla för kulturarvet.

När det gäller denna stödform kan kommunen komma att ange vissa krav på motprestation. Verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen är viktiga för bedömningen av stödets storlek. Det finns ingen automatik i att stöd beviljas utan ställning tas på nytt varje år.

 • Ansökan senast 28 februari.
 • Verksamhetsbidrag fördelas i början av verksamhetsåret och bygger på  föregående års redovisning.

Arrangemangsbidrag

Stödet syftar till att stimulera föreningar att anordna offentliga arrangemang i Arvika kommun. Arrangemanget skall överensstämma med de riktlinjer som gäller för kommunen.

Bidraget ges i form av ett förlustbidrag och i vissa fall som ett direkt arrangemangsbidrag. Bedömningen görs från fall till fall med hänsyn till disponibla medel.

 • Arrangemanget ska äga rum i Arvika kommun. Glesbygden prioriteras.
 • Ansökan kan göras hela året men ska ha kommit in till Föreningsservice senast två veckor före arrangemanget.
 • Ansökan ska innehålla en realistisk ekonomisk kalkyl med specificering av beräknade kostnader och intäkter. Om stöd söks från annan instans skall detta anges i ansökan.
 • Arrangemanget ska vara offentligt samt annonseras i lokalpress eller genom affischering.
 • Arrangemangsstöd beviljas inte förening, som redan fått ett årligt stöd för arrangemang.
 • För utbetalning av garantibelopp ska en ekonomisk redovisning presenteras senast en månad efter arrangemanget. Utbetalning kommer inte att ske utan denna redovisning.
 • Förening som beviljats bidrag ska på anmodan redovisa kostnader och intäkter för arrangemanget.
 • Kommunens medverkan ska framgå i annonsering av arrangemang.


Bidrag till kulturella utvecklingsprojekt

Ansökan med beskrivning av projektet och en ekonomisk kalkyl kan lämnas in under hela året.

Föreningar prioriteras som bedriver:

 • Verksamhet riktad mot prioriterade grupper
  - Barn och ungdomar
  - Personer med funktionsnedsättningar
  - Personer med annan etnisk bakgrund
 • Utåtriktad verksamhet som vänder sig till allmänheten
 • Verksamhet som bedöms ha ett värde för Arvikas kulturliv
 • Verksamhet som har till syfte att utveckla och bevara kulturarvet

Stöd till spontana aktiviteter av tillfällig karaktär utanför det ordinarie föreningslivet

Kontot ger möjlighet till utveckling av kultur- och fritidslivet i kommunen vilket bidrar till ökad folkhälsa. Bidraget är ett verktyg för att förverkliga idéer och tillvarata kreativ kompetens.

Bidraget kan sökas av enskild person, organisation eller förening för att bredda och stärka Arvikas kultur- och fritidsliv. Aktiviteten genomförs/objektet placeras i Arvika kommun utan kommersiellt syfte.

Bidraget har ett maxbelopp på 10 000 kr. Bidraget kan inte sökas av kommunal förvaltning eller bolag, företag, kulturinstitutioner eller utbildningsinstitutioner. Vid ansökan görs en bedömning av handläggare som avgör om bidraget ryms inom de uppsatta kriterierna.

Ansökningskriterier

 • Bidra till god folkhälsa genom fysisk, psykisk och/eller social aktivitet.
 • Aktiviteten ska vara öppen för alla och inte kunna abonneras eller bokas.
 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri för användare/deltagare.
 • Bidra till ett varierat och kreativt kultur- och fritidsliv i Arvika kommun.

Stöd för kultur- och fritidsverksamhet för/av unga

 • För föreningar och organisationer som anordnar kultur- och fritidsverksamhet för/med barn och unga.
 • För att möjliggöra för åldersgruppen 15-25 år att själva arrangera och genomföra kultur- och fritidsverksamheter.
 • Föreningar, organisationer och andra ungdomsgrupper kan ansöka.
 • Bidraget skall särskilt uppmuntra unga personer och samverkan mellan fritid och kultur.
 • Bidraget är ett verktyg för att förverkliga idéer och tillvarata kreativ kompetens.
 • Arrangemanget/aktiviteten genomförs i Arvika kommun

Normer och riktlinjer för kommunens stöd till föreningsägda samlingslokaler i Arvika kommun

Statens stöd till allmän samlingslokal regleras i SFS 1996:1593. Med allmän samlingslokal avses en lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon liknande verksamhet.

En allmän utgångspunkt och förutsättning för kommunalt engagemang i föreningsägda samlingslokaler är att lokalen i princip skall vara upplåten för allmänheten och föreningslivet och inte vara förbehållen viss förenings verksamhet eller aktivitet. Vad gäller uthyrning till allmänheten skall lokalägaren godta aktiviteter som är socialt accepterade i samhället, t ex firande av högtidsdagar eller andra fester.

Kommunen förbehåller sig rätten att generellt för kommunens lokaler och allmän platsmark kunna avböja uthyrningar till organisationer som spekulerar i våld och fördomar eller som propagerar för rasdiskriminering, förföljelse mot oliktänkande eller annat som strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Detta gäller även för lokaler som får kommunala bidrag.

Ansökan om handikappanpassning av lokal kan göras.

Kommunen ska innan man tar ställning till om kommunalt bidrag ska utgå väga in sökandens ekonomi, och därför ska en finansieringsplan, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse ingå i bedömningsunderlaget. Verksamheten redovisas via en resultaträkning.


Verksamhetsbidrag för samlingslokaler

 • Ansökan senast 28 februari.
 • Verksamhetsbidrag för samlingslokaler fördelas i början av verksamhetsåret och bygger på föregående års redovisning.
 • Vid bedömningen tas hänsyn till lokalens storlek, standard, skötsel och utnyttjandegrad. Kostnader för löner, räntor och amorteringar är inte bidragsgrundande.

Särskilt bidrag för samlingslokaler

 • Ansökan senast 30 april.
 • Särskilt bidrag är ett komplement till verksamhetsbidraget och avser underhållsinsatser eller investeringar av föreningsägda anläggningar och lokaler.

En förutsättning för kommunalt bidrag till upprustning, tillbyggnad eller reparationsarbete i mindre omfattning är att åtgärden i det aktuella ärendet inte får vara påbörjad innan kommunen fattat slutligt beslut i ärendet.


Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer


Allmänna bestämmelser
Kommunalt bidrag utgår till studieförbundsavdelning vars riksförbund ingår i Folkbildningsrådet och som har dokumenterad verksamhet i kommunen.

Bidrag till verksamheten
Ett grundbidrag på 60 % utgår av föregående års bidrag till studieförbundens verksamhet. Vid eventuell förändring av anslagets storlek beräknas grundbidraget i proportion till denna.

Resterande fördelas i proportion till respektive studieförbunds verksamhet:

a) 5% utgör ett årligt bidrag till studieförbund med lokalkontor i Arvika (fördelningen sker enligt verksamhetsandelar).

b) resterande fördelas enligt verksamhetsandelar som beräknas på antalet
    - studiecirklar
    - studietimmar
    - deltagare i studiecirklar
    - kulturella arrangemang och övrig folkbildning som anges i de årliga slutredovisningarna.

Kommunen prövar bidragets storlek i samband med budgetarbetet.

Bidragsansökan och underlag lämnas till Föreningsservice senast den 31 augusti.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-08-07
Kontakta oss
 • 51. Kultur och fritid
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Hamngatan 12

 • Jenny Fändriks
 • Kulturutvecklare
 • Tfn 0570-816 08
 • Mobil 070-238 93 39