Kommunikation kring smitta, covid-19

Uppdaterad information om smittläget hos brukare inom Arvika kommuns verksamheter hittar du nedan. Informationen uppdateras för närvarande när läget förändras.

Uppdaterat 2021-08-26 kl 08.00.

Antal smittade inom vissa av Vård och omsorgs verksamheter


Särskilt boende

Hem-tjänst

Korttids-vistelse

LSS-boende

Antal smittade för närvarande

0

0

0

0

Siffrona redovisar det aktuella smittläget för brukare som befinner sig i våra boenden eller har insatser från hemtjänsten.

Folkhälsomyndigheten redovisar statistik för smittade, bland annat per kommun, på sin webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Myndigheten redovisar även statistik kring vaccinering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Riktlinje för kommunikation kring smitta, covid-19

En konstaterad allmän smittspridning av covid-19 finns i Sverige. Det innebär att det finns smittade i varje kommun, inklusive Arvika kommun, och även smittade personer inom våra kommunala verksamheter.

Regelverket kring kommunikation


Strikt sekretess

Om en person är bekräftat smittad av covid-19 är det information som är strikt sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Förfrågan från en enskild person eller media om tillgång till uppgifter hanteras enligt gällande rutiner och sekretessprövas enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vad får medarbetarna säga?

Offentlighets- och sekretesslagen gäller precis som vanligt för medarbetare i Arvika kommun. När det gäller information om covid-19 är det en känslig uppgift som kan skada någon om den blir känd. För den typen av uppgifter råder sekretess eller tystnadsplikt. Medarbetare får alltså inte ens för sina närstående berätta vissa uppgifter de får veta på arbetet.

I offentlighets- och sekretesslagen finns generella bestämmelser som handlar om sjukdom och de gäller i all offentlig verksamhet. För medarbetare inom skolan finns regler som rör elever och deras närstående, vilket gör att det kan råda sekretess för vissa uppgifter även där. För medarbetare inom äldreomsorgen eller verksamheter för personer med funktionsnedsättning råder också stark sekretess för de uppgifter medarbetare får reda på vad gäller vårdtagare.

Om rätten till meddelarfrihet

Meddelarfriheten för medarbetare gäller som vanligt. Den innebär att en anställd får lämna uppgifter till en journalist eller en redaktion, i syfte att de ska publiceras. Det gäller dock inte uppgifter som skyddas av patientsekretess. En arbetsgivare får inte efterforska vem som lämnat uppgifter till media. Bara att ställa frågan är straffbart.

Extern kommunikation om smitta


Allmän kommunikation

Om det finns bekräftad smitta hos brukare inom de kommunala verksamheterna särskilda boenden, hemtjänst samt LSS-boenden, ger kommunen övergripande information om smittläget avseende antal smittade och antal tillfrisknade. Utgångspunkten är att:

  • Brukare och anhöriga ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten i alla lägen. Det är därför viktigt att säkerställa att den personliga integriteten inte äventyras. Kommunen får enligt lagstiftningen inte lämna ut uppgifter om enskilda personer.
  • Allmänheten behöver få en uppfattning om det finns smitta i kommunens verksamhet.

Kanal för extern kommunikation kring smittläget är kommunens webbplats, där uppdatering sker tisdagar.

Information till anhöriga om att det finns bekräftad covid-19 på kommunens särskilda boenden, hemtjänst och LSS-boenden

  • När det gäller en enskild brukare avgör den personen själv om anhöriga ska känna till personens hälsotillstånd. Detta gäller även vid covid-19. De flesta ger sitt samtycke till att anhöriga ska få den informationen.
  • Om någon brukare på ett särskilt boende eller LSS-boende insjuknat i covid-19 kommer övriga medboende som direkt berörs av detta samt deras anhöriga att få information om att konstaterad smitta finns på boendet.

Intern kommunikation om smitta

Ansvar och organisation

Hälso- och sjukvården i Sverige ansvarar för att ta fram riktlinjer och rutiner för att minska smittspridningen på arbetsplatser. Inom Region Värmland sker detta genom Smittskydd Värmland. Arbetet utförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten, som i sin tur förhåller sig till rekommendationer från Världshälsoorganisationen.

Rekommendationer och föreskrifter ges också av Socialstyrelsen och SKR. Länsstyrelsen och Räddningstjänsten utgör stödfunktioner vid smittspridning.

Hälso- och sjukvården är i Arvika kommun organiserad inom verksamheten Vård och omsorg. Kommunens kontakt gentemot Smittskydd Värmland är Medicinskt ansvarig sköterska, MAS. Inom verksamheten Lärande och stöd är det Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, MLA, som har kontakt med Smittskydd Värmland.

Ordning för informationsdelning

Om smitta uppstår i en verksamhet ska berörd verksamhetschef/VD informeras, som i sin tur informerar sin ledningsgrupp (avdelningschefer/motsvarande). Verksamhetschefen/VD ska även informera kommundirektören för att denne ska ha en samlad bild av det rådande läget i kommunorganisationen.

Verksamhetschef/VD eller avdelningschef (beroende på hur den aktuella verksamheten är organiserad och vad som anses lämpligast) informerar berörd enhetschef.

Enhetschefen informerar den personal som behöver ha kännedom om smittan för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt enligt rådande rutiner. På särskilt boende eller LSS-boende informerar enhetschef även de medboende som direkt berörs, liksom deras anhöriga, om bekräftad smitta. Information om smitta i en verksamhet ska inte spridas utanför den krets som är direkt berörd.

Om personal från en annan enhet ska utföra arbeten på en enhet där vård och omsorg av smittade pågår ska enhetschefen för den enhet som ska utföra arbetet informeras om rådande smitta. Personalen som ska utföra arbetet informeras om smittan av sin enhetschef. För att säkerställa behovet av information ska dock även den utförande enheten förhöra sig om smitta finns vid verksamheten innan besöket.

Endast akuta arbeten bör utföras under tiden då smittorisk föreligger. Alla arbeten som kan avbeställas eller senareläggas bör så göras. Om arbetet måste genomföras ansvarar enhetschefen för att den personal som ska utföra arbetet har tillgång till korrekt skyddsutrustning och är inbegripen i rådande rutiner.

Om Smittskydd Värmland får positiva provsvar kring smitta inom Vård och omsorg kontaktas Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som får instruktioner om allvarlighetsgrad och vilka åtgärder som rekommenderas. MAS underrättar verksamhetschef och ledningsgrupp.

Om Smittskydd Värmland får positiva provsvar kring smitta inom Lärande och stöd informeras Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, MLA. MLA underrättar verksamhetschef, ledningsgrupp, berörd rektor och ansvarig skolsköterska vid berörd enhet.

Vid extraordinära händelser, exempelvis vid ett större smittutbrott som kan föranleda en stängning av verksamhet, ska kommundirektörens ledningsgrupp informeras.

Information till skyddsombud

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning vid varje förändring av verksamheten. Smitta i en verksamhet som innebär vård och omsorg av smittade brukare innebär en sådan förändring som kräver förnyad riskbedömning. Lokala skyddsombud ska i dessa fall informeras och involveras i arbetet. Även andra fall av smitta i verksamheten kan kräva förnyad riskbedömning och att lokala skyddsombud informeras. Samråd ska i sådana fall ske med Personalstaben.

Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner samverkar kring krishantering och kriskommunikation, då kommunerna har gemensam säkerhetssamordning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-08-26