FAQ om corona för skola och förskola

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns här frågor och svar samlade. Frågor och svar finns även översatt till engelskaPDF, polska,PDF arabiska,PDF spanskaPDF och somaliskaPDF.

Du som vårdnadshavare hittar tips på hur du kan prata med barn om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats. På bris.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns också tips direkt till barn om hur de kan hantera oro. Barn kan varje dag ringa, chatta eller e-posta till Bris kuratorer.

Om du klickar på de länkade frågorna nedan, så kommer du direkt till svaret på frågan längre ner på sidan.


Allmänt:
Mitt barn har lindriga förkylningssymptom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Friska barn ska gå i förskola och skola. Sjuka barn bör vara hemma utifrån vårdnadshavarnas bedömning.

Hur länge ska mitt barn stanna hemma om hen testats positivt för covid-19?

Vid positivt provsvar behöver barnet stanna hemma minst två dygn efter att det är symtomfritt och minst sju dagar efter insjuknandet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till förskolan/skolan om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Hur länge ska mitt barn stanna hemma om hen har symptom men inget test har gjorts?

Vid covid-19-symptom och inget prov har tagits behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskolan/skolan om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Våra skolor och förskolor arbetar förebyggande för att minska smittspridning.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.

Vid matsalsituationer i skolan håller vi större avstånd och är noga med hygienrutiner. Desinficering av tagytor som till exempel dörrhandtag, ljusknappar med mera desinficeras och prioriteras vid städning. Hämtning och lämning vid skol- och fritidstid sker i möjligaste mån utomhus. 

Inom förskolan ska alla barn tvätta händerna när de kommer till förskolan. Maten serveras av en vuxen från en serveringsvagn. Vi sprider ut oss vid borden i den mån det går vid frukost/lunch/mellanmål. Vi försöker möta upp utomhus så långt som möjligt vid hämtning/lämning samt vid tillfällen under dagen då det är många i hallen samtidigt. Handtag, ljusknappar och andra ytor som man ofta tar i desinficeras varje dag.

Större evenemang och resor inom skola och förskola ställs in.

Varför stängs inte skolor/förskolor?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de bedömer i dagsläget att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Vi följer också händelseutvecklingen och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare, i annat fall får barnet gå till skolan. Rektor ska kontaktas.

Barnet ska vara symptomfritt i två dygn innan återgång till förskolan. Förskolan kontaktas då barnet är friskt, då vet vi att det kommer tillbaka till förskolan om 2 dagar.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Hur gör jag om mitt barn har allergiska besvär? Kan jag lämna på förskolan/skolan?

Det är vårdnadshavares bedömning som gäller. Är det symptom som du känner igen och barnet har en fastställd allergi och inte har någon annan förkylnings eller luftvägsinfektion så kan barnet komma till förskolan. Är du som förälder osäker kontakta vårdguiden 1177.

Vad görs för att minska smittspridning i matsalar på skolor/förskolor?

I den mån det är mån möjligt kommer vi att fortsatt öka avståndet mellan sittplatserna i matsalen samt försöka sprida ut mattiderna för att begränsa antalet elever som är i matsalen samtidigt, vilket är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Utöver detta är det god basal handhygien i samband med måltider som eftersträvas.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller för musikskolans undervisning?

Musikskolan går tillbaka till vanlig undervisning för alla elever från höstterminens start. Friska elever är välkomna till sin lektion. Varje elev blir kontaktad av sin lärare.


Grundskola:

Hur ska jag som vårdnadshavare tänka när jag lämnar mitt barn på skolan?

Vi vill undvika att personer som annars inte är i skolans lokaler tillfälligt vistas där. Av den anledning strävar vi efter att lämning och hämtning av elever sker utomhus.

Varför kan skolor med fler än 50 elever vara tillåtet?

Folkhälsomyndigheten anger att man i möjligaste mån ska undvika större samlingar av barn och elever. Skolverket menar att ordinarie undervisning i skolan inte omfattas av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare, men att förbudet är tänkt som en norm för skolan. Skolorna kommer därför i möjligaste mån undvika större samlingar än 50 personer.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma från grundskolan. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det skolplikten om gäller och det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna då?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vad gäller för simundervisningen i skolan?

Skolorna i Arvika kommun kommer fortsätta med simundervisning. För att minska riskerna för smittspridning har man ökat frekvensen av att sprita tagytorna samt tydliggjort information om att hålla avstånd. Inför hösten kommer skolorna i Arvika kommu ha ett eget omklädningsrum fram till kl 14 på eftermiddagen. Allmänhet och skolelever kommer alltså inte vistas i samma omklädningsrum under denna tid. Skolverket har inte angett att vi kan undanta några kunskapskrav på grund av corona, varför vi fortsatt strävar efter att så många som möjligt ska nå kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa, där simundervisning är en del.

Hur blir det med föräldramöten?

Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv som anger att vi ska minimera aktiviteter som samlar många personer, så som föräldramöten och föreställningar för elever och föräldrar.

Hur blir det med utvecklingssamtal?

Utvecklingssamtal kan ske i skolans lokaler, men personal på skolan kommer arrangera det så att man håller avstånden i klassrummet.

Hur blir det med PRAO?

Skolverket anser att det i dagsläget är möjligt för skolan att låta elever göra prao på arbetsplatser om det fungerar utifrån lokala förutsättningar. Om en elev inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats på grund av att arbetsplatsen inte tillåter detta eller att eleven är smittkänslig ska skolan erbjuda alternativ. Om det finns synnerliga skäl kan prao ersättas av andra arbetslivsorienterande insatser.

Hur anpassas undervisning i idrott och hälsa?

Undervisningen sker i möjligaste mån utomhus även om idrottshall får användas vid behov.


Förskola:

Jag vill att mitt barn ska vara hemma från förskolan. Får hen vara hemma?

Ja, hen får vara hemma från förskolan.

Får friska syskon vara på förskolan när syskon är sjukt?

Ja, är barnet symptomfritt är hen välkommen till förskolan.

Om jag har mitt barn hemma från förskolan, behåller hen ändå sin plats?

Ja, ditt barn behåller sin plats på förskolan även om du väljer att ha hen hemma.

Hur ska jag som vårdnadshavare tänka när jag lämnar mitt barn på förskolan?

För att minimera smittspridning så genomförs lämning och hämtning utomhus så långt som möjligt. Känner ni symptom på förkylning är det bra om annan anhörig kan ta hand om lämning och hämtning. Vi vill även påminna om att vi håller avstånd när vi möts.

Vad händer med barnets placering på förskola/fritidshem om jag som vårdnadshavare blir permitterad?

Vårdnadshavare gör i samråd med personalen i förskola och fritidshem upp tider som passar utifrån de behov som finns.

Hur kommer introduktion/inskolning i förskolan att se ut?

De delar av introduktionen där vårdnadshavare deltar kan ske utomhus för att minska smittspridningen. Inskolning inomhus tillsammans med vårdnadshavare kan ske då övriga barn är utomhus.

Även skolverket ger informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kring vad som gäller i samband med coronasmitta.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-15