FAQ om corona för skola, förskola och musikskola

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns här frågor och svar samlade.

Du som vårdnadshavare hittar tips på hur du kan prata med barn om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats. På bris.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns också tips direkt till barn om hur de kan hantera oro. Barn kan varje dag ringa, chatta eller e-posta till Bris kuratorer.

Om du klickar på de länkade frågorna nedan, så kommer du direkt till svaret på frågan längre ner på sidan.


Allmänt:
Mitt barn har lindriga förkylningssymptom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Friska barn ska gå i förskola och skola. Sjuka barn bör vara hemma utifrån vårdnadshavarnas bedömning - ta hjälp av Folkhälsomyndighetens checklista/matrislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur länge ska mitt barn stanna hemma om hen testats positivt för covid-19?

Vid positivt provsvar behöver barnet stanna hemma minst två dygn efter att det är symtomfritt och minst sju dagar efter insjuknandet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till förskolan/skolan om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Håll barnet hemma tills barnet är piggt och friskt nog att orka en hel dag på förskolan/skolan. Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Hur länge ska mitt barn stanna hemma om hen har symptom men inget test har gjorts?

(Uppdaterad 2021-03-23) För barn i grundskolan rekommenderas i första hand testning vid symtom på covid-19. Om barnet av någon anledning inte testas, gäller samma rekommendationerna nedan.

Barnet ska stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två (2) dygn som ska vara helt utan symtom.

Om sju (7) dygn har gått sedan barnet blev sjukt och de två (2) sista dygnen varit utan feber och att barnet i övrigt är förbättrat, kan återgång till förskolan och annan verksamhet ske, även vid lätta kvarvarande symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju (7) dygn. Under denna period ska barnet undvika nära kontakt med personer utanför hushållet.

Under denna period ska barnet undvika nära kontakt med personer utanför hushållet.

Detta upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.


Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Våra skolor och förskolor arbetar förebyggande för att minska smittspridning.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.

Vid matsalsituationer i skolan håller vi större avstånd och är noga med hygienrutiner. Desinficering av tagytor som till exempel dörrhandtag, ljusknappar med mera desinficeras och prioriteras vid städning. Hämtning och lämning vid skol- och fritidstid sker i möjligaste mån utomhus. 

Inom förskolan ska alla barn tvätta händerna när de kommer till förskolan. Vi sprider ut oss vid borden i den mån det går vid frukost/lunch/mellanmål. Vi försöker möta upp utomhus så långt som möjligt vid hämtning/lämning samt vid tillfällen under dagen då det är många i hallen samtidigt. Handtag, ljusknappar och andra ytor som man ofta tar i desinficeras varje dag.

Större evenemang och resor inom skola och förskola ställs in.


Distansundervisning för årskurs 7-9 gäller till och med 23 april. Hur kommer det att fungera?

(Uppdaterad 2021-04-07)

Arvika kommun har beslutat att årskurs 7-9 på Centralskolan och Kyrkebyskolan fortsätter med delvis distansundervisning till och med den 23 april. Motivet till beslutet är att minska risken för smittspridning.

Elever i grundsärskolan är undantagna distansundervisningen. Elever i behov av särskilt stöd kommer ha möjlighet att få undervisning på skolan, detta görs upp i samråd med skolan.

Centralskolan

Vecka 15
Årskurs 7: Distansundervisning tisdag och fredag. Måndag, onsdag och torsdag undervisning på plats i skolan.
Årskurs 8: Distansundervisning onsdag enligt. Måndag, tisdag och torsdag och fredag undervisning på plats i skolan.
Årskurs 9: Distansundervisning måndag och torsdag. Tisdag, onsdag och fredag undervisning på plats i skolan.

Vecka 16
Årskurs 7: Distansundervisning onsdag. Måndag, tisdag och torsdag och fredag undervisning på plats i skolan.
Årskurs 8: Distansundervisning måndag och torsdag. Tisdag, onsdag och fredag undervisning på plats i skolan.
Årskurs 9: Distansundervisning tisdag och fredag. Måndag, onsdag och torsdag undervisning på plats i skolan.

Kyrkebyskolan

Vecka 15
Årskurs 7: Distansundervisning tisdag och fredag. Måndag, onsdag och torsdag undervisning på plats i skolan.
Årskurs 8: Distansundervisning onsdag. Måndag, tisdag och torsdag och fredag undervisning på plats i skolan.
Årskurs 9: Distansundervisning måndag och torsdag. Tisdag, onsdag och fredag undervisning på plats i skolan.

Vecka 16
Årskurs 7: Distansundervisning onsdag. Måndag, tisdag och torsdag och fredag undervisning på plats i skolan.
Årskurs 8: Distansundervisning måndag och torsdag. Tisdag, onsdag och fredag undervisning på plats i skolan.
Årskurs 9: Distansundervisning tisdag och fredag. Måndag, onsdag och torsdag undervisning på plats i skolan.

Det finns möjlighet för elever som vill att äta lunch att göra det på sin ordinarie skola.

Varför stängs inte skolor/förskolor?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de bedömer i dagsläget att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Vi följer också händelseutvecklingen och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Det är regler som talar om vad du behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Alla oavsett ålder som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt bete sig som att man har testats positivt för covid-19. Mer information finns på 1177.se.

Barnet ska vara symptomfritt i två dygn innan återgång till förskolan. Förskolan kontaktas då barnet är friskt, då vet vi att det kommer tillbaka till förskolan om 2 dagar.


Vad gäller med mitt barns skolgång eller plats på förskolan om vi varit utomlands?

Stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller också vid negativt test av covid-19. Vid positivt test av covid-19 gäller särskilda instruktioner från hälso- och sjukvården.

Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt och oavsett om du tidigare haft covid-19. Rekommendationen gäller även för barn i förskoleklass och skola men inte för yngre barn.


Mitt barn är infektionskänsligt och jag känner mig orolig när hen ska till skolan.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Hur gör jag om mitt barn har allergiska besvär? Kan jag lämna på förskolan/skolan?

Det är vårdnadshavares bedömning som gäller. Är det symptom som du känner igen och barnet har en fastställd allergi och inte har någon annan förkylnings eller luftvägsinfektion så kan barnet komma till förskolan. Är du som förälder osäker kontakta vårdguiden 1177.

Vad görs för att minska smittspridning i matsalar på skolor/förskolor?

I den mån det är mån möjligt kommer vi att fortsatt öka avståndet mellan sittplatserna i matsalen samt försöka sprida ut mattiderna för att begränsa antalet elever som är i matsalen samtidigt, vilket är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Utöver detta är det god basal handhygien i samband med måltider som eftersträvas.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Musikskola:

Vad gäller för musikskolans undervisning?

Från och med måndag 25 januari har Musikskolan till stor del närundervisning.
Varje elev blir kontaktad av sin lärare för mer info.

Musikskolan är fortsatt stängd för vuxna som inte arbetar i huset.


Grundskola:

Hur ska jag som vårdnadshavare tänka när jag lämnar mitt barn på skolan?

Vi vill undvika att personer som annars inte är i skolans lokaler tillfälligt vistas där. Av den anledning strävar vi efter att lämning och hämtning av elever sker utomhus.

För att kunna hålla avstånd och minska närkontakt så är riktmärket en vårdnadshavare åt gången i hallen på förskolan. Vänta ute på din tur.

Varför kan skolor med fler än 50 elever vara tillåtna?

Folkhälsomyndigheten anger att man i möjligaste mån ska undvika större samlingar av barn och elever. Skolverket menar att ordinarie undervisning i skolan inte omfattas av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare, men att förbudet är tänkt som en norm för skolan. Skolorna kommer därför i möjligaste mån undvika större samlingar än 50 personer.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma från grundskolan. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det skolplikten om gäller och det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna då?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.


Vad gäller för simundervisningen i skolan?

Skolorna i Arvika kommun kommer fortsätta med simundervisning. För att minska riskerna för smittspridning har man ökat frekvensen av att sprita tagytorna samt tydliggjort information om att hålla avstånd. Skolverket har inte angett att vi kan undanta några kunskapskrav på grund av corona, varför vi fortsatt strävar efter att så många som möjligt ska nå kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa, där simundervisning är en del.

Hur blir det med föräldramöten?

Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv som anger att vi ska minimera aktiviteter som samlar många personer, så som föräldramöten och föreställningar för elever och föräldrar.

Hur blir det med utvecklingssamtal?

Utvecklingssamtal kan ske i skolans lokaler, men personal på skolan kommer arrangera det så att man håller avstånden i klassrummet.

Hur blir det med PRAO?

Prao ersättas av andra arbetslivsorienterande insatser under våren 2021.

Hur anpassas undervisning i idrott och hälsa?

Undervisningen sker i möjligaste mån utomhus även om idrottshall får användas vid behov.

Vad gäller för de nationella proven under vårterminen 2021?

(Uppdaterad 2020-12-15) Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan. Mer information finns på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Förskola:

När kan mitt barn återgå till förskolan efter att ha varit sjuk?

(2021-03-23) Barnet ska stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två (2) dygn som ska vara helt utan symtom.

Om sju (7) dygn har gått sedan barnet blev sjukt och de två (2) sista dygnen varit utan feber och att barnet i övrigt är förbättrat, kan återgång till förskolan och annan verksamhet ske, även vid lätta kvarvarande symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju (7) dygn. Under denna period ska barnet undvika nära kontakt med personer utanför hushållet.

Under denna period ska barnet undvika nära kontakt med personer utanför hushållet.

Detta upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.


Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

(Uppdaterad 2021-03-18) Barn i förskolan ska stanna hemma om någon i hemmet är smittad av covid-19.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma från förskolan. Får hen vara hemma?

(Uppdaterad 2021-03-18) Ja, hen får vara hemma från förskolan.


Får friska syskon vara på förskolan när syskon är sjukt?

Ja, är barnet symptomfritt är hen välkommen till förskolan.

Om jag har mitt barn hemma från förskolan, behåller hen ändå sin plats?

Ja, ditt barn behåller sin plats på förskolan även om du väljer att ha hen hemma.

Hur ska jag som vårdnadshavare tänka när jag lämnar mitt barn på förskolan?

(Uppdaterat 2021-03-17) För att minimera smittspridning så genomförs lämning och hämtning utomhus så långt som möjligt. Känner ni symptom på förkylning är det bra om annan anhörig kan ta hand om lämning och hämtning. Vi vill även påminna om att vi håller avstånd när vi möts.

Person med covid-19-infektion får inte lämna eller hämta barn på förskola. Detta gäller även utomhus. Personer med luftvägssymtom som inte provtagits för covid-19 eller väntar på provsvar får inte heller lämna eller hämta.

Vårdnadshavare uppmanas att hålla barn hemma om de har förkylningssymtom. Om vi tar emot barn som är snuviga och hostiga i verksamheten, får detta till följd att förskolans personal blir sjuka. Personalen på våra förskolor har hårda restriktioner och får inte komma tillbaka till jobbet förrän de är helt friska. Detta gör att vi ofta får personalbrist på förskolorna. I slutändan kan vi behöva skicka hem friska barn då vi inte kan utföra arbetet med dem på ett säkert sätt.

Vad händer med barnets placering på förskola/fritidshem om jag som vårdnadshavare blir permitterad?

Vårdnadshavare gör i samråd med personalen i förskola och fritidshem upp tider som passar utifrån de behov som finns.

Hur kommer introduktion/inskolning i förskolan att se ut?

De delar av introduktionen där vårdnadshavare deltar kan ske utomhus för att minska smittspridningen. Inskolning inomhus tillsammans med vårdnadshavare kan ske då övriga barn är utomhus.

Även skolverket ger informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kring vad som gäller i samband med coronasmitta.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-07