Rehabilitering och habilitering

Att vara aktiv och vilja klara sig själv är för de allra flesta en självklarhet, men ibland händer det något som gör det svårt att klara detta. Om din funktionsnedsättning eller sjukdom försvårar för dig i din vardag kan du få hjälp med insatser som kan underlätta för dig att klara dig själv eller vara så oberoende som möjligt. 

Kommunens ansvar

Kommunen och Region Värmland har olika ansvarsområden för hälso- och sjukvård, där också rehabilitering ingår. I kommunens ansvar ingår rehabiliteringsinsatser för dig som:

 • Bor i ordinärt boende där det krävs att rehabiliteringen sker i ditt hem
 • Bor i särskild boendeform enligt socialtjänstlagen
 • Vistas på kommunens korttidsvård    

Insatser som Rehabenheten kan erbjuda är:

 • Råd och tips i din vardag
 • Träning i dagliga aktiviteter exempelvis personlig hygien, laga och äta mat, ta dig fram med rullstol, klara inköp.
 • Funktionsträning exempelvis styrke- och balansträning och gångträning
 • Förskrivning av hjälpmedel

Rehabenheten arbetar efter en prioriteringsordning där den som bedöms ha störst behov får sina insatser först.

Hur går det till?

Om du har hjälp eller insatser från omvårdnadspersonal kan du med stöd av dem få möjlighet att utföra de aktiviteter som du själv klarar av.

Om du inte har någon hjälp från omvårdnadspersonal eller om den hjälp och stöd du får från dem inte räcker till, kan kommunens arbetsterapeut och/eller sjukgymnast besöka dig i ditt hem för en bedömning. De samråder då med dig kring dina möjligheter och svårigheter. Visar det sig då att det finns behov av mer specifika rehabiliteringsinsatser upprättas en Rehabplan tillsammans med dig.

Av Rehabplanen framgår bland annat vad som ska tränas, målsättning med träningen, vem som ansvarar för att det blir gjort och tid för uppföljning. Rehabplanen följs upp kontinuerligt och kan ändras utifrån dina behov.

Till att börja med utförs insatserna oftast av arbetsterapeut eller sjukgymnast, men de kan också utföras av eller successivt överlåtas till rehabassistent, omvårdnadspersonal eller dig själv.

Ditt eget engagemang och din vilja att vara aktiv har stor betydelse för resultatet.

När du nått målen eller inte kommer längre i din träning avslutas den och du har själv ansvar för att bibehålla det du uppnått under träningsperioden. Om du har hjälp eller insatser från omvårdnadspersonal kan de vara ett fortsatt stöd.

Om du känner att du behöver mer stöd eller fortsatt träning är en möjlighet att kontakta arbetsterapeut/sjukgymnast inom landstinget eller privatpraktiserande sjukgymnast.


Övergång barn och ungdom till vuxenrehab

När ditt barn blir 18 år kommer ansvaret för habilitering och hjälpmedel att övergå från regionens barn- och ungdomshabilitering (BUH) till vuxenhabiliteringen (VH) och kommunen. För att övergången ska ske så smidigt som möjligt är det viktigt att överlämningen förbereds i god tid.

Om den enskilde samtycker till samverkan sker en första kontakt med informationsutbyte genom exempelvis telefonsamtal, videosamtal över internet, på möte med den enskilde eller på arbetsmöte, där berörd personal från regionens barn- och ungdomshabilitering/vuxenhabilitering och aktuell kommun i Värmland deltar.

Möten med den enskilde kan vara i form av uppföljning av planer, uppföljning av insatser eller annat möte. Arbetsmöten utan den enskildes medverkan kan förekomma vid behov.

När det inte behövs något samarbete mellan våra respektive verksamheter trots att parallella insatser pågår, räcker det med information för att tydliggöra rollfördelning och vilken insats man ger. Informationen ska ges till aktuella och ansvariga professioner inom respektive verksamhet. När man inom kommunal verksamhet upptäcker behov av samverkan kring enskild person som inte har pågående insatser från regionens barn- och ungdomshabilitering/vuxenhabiliteringen kan vårdbegäran eller remiss skickas.

Kontakt kring övergång:
Arbetsterapeut Maria Gårdh Björknell och fysioterapeut Beate Spangen, båda via telefon 0570-816 00 växel.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-16
Kontakta oss
 • 160. Rehabcenter
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Rackstav

 • Sjukgymnaster
 • Tfn 0570-828 10
 • Tfn tid mån-fre 9-10

 • 50. Rehabenheten
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Järnvägsgatan 27

 • Arbetsterapeuter
 • Tfn 0570-815 45
 • Tfn tid mån-fre 9-10

 • Hjälpmedelsverkstad
 • Tfn 0570-816 00 växel