Reklamation

Om du upptäcker fel i en vara eller tjänst som du köpt ska du reklamera meddetsamma. Detta görs genom att du kontaktar säljaren och förklarar vad som är fel. Det kan till exempel vara ett funktionsfel, att produkten eller tjänsten inte motsvarar vad säljaren lovat och så vidare. Vad ett fel exakt är, definieras i konsumentköplagen respektive konsumenttjänstlagen. Du måste lämna ett meddelande om felet "inom skälig tid" efter att du upptäckt det. Praxis säger att inom två månader alltid räknas som skälig tid.

Du har dock alltid tre år på dig att reklamera, men om du inte har någon garanti på varan, måste du som konsument kunna bevisa att felet fanns redan från början. En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och det är frivilligt från säljarens sida att lämna garanti.

Det finns det en regel som innebär att det är säljarens ansvar att visa att ett fel som uppkommer inte är ursprungligt, upp till sex månader efter köpet. Det är viktigt att alltid spara kvitton, så att du kan bevisa när varan eller tjänsten är köpt, vad den kostat och så vidare.

Om du som konsument inte kan komma överens med näringsidkaren kan du vända dig till den nationalla konsumentupplysningen "Hallå Konsument" för att få råd om hur du kan gå tillväga för att nå en uppgörelse med näringsidkaren.

Om tvisten fortfarande inte går att lösa kan du gå vidare med ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), tingsrätten eller någon branschorganisation. Allmänna Reklamationsnämnden är en statlig myndighet som kostnadsfritt kan pröva tvister och lämna en rekommendation till hur de bör lösas. (Det finns en del begränsningar och undantag från vilka ärenden nämnden kan pröva, bland annat värdegränser och tidsgränser.) När du gör en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden bör du vara medveten om att handläggningstiden är cirka sex månader. Blanketter för anmälan finns på reklamationsnämndens webbplats.

Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt när du köper varor på distans inom Sverige. Ångerfristen börjar löpa från den stunden då du ingått ett avtal, det vill säga inte från det att du tagit emot varan. Du har då rätt att skicka tillbaka varan och få pengarna tillbaka. Detta styrs av Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Lagen säger också att säljaren måste informera dig om din ångerrätt och hur du ska göra för att ångra ditt köp om varans kostnad är mer än 400 kronor. Handlar du från ett annat land kan reglerna se annorlunda ut. Om du köpt något från ett företag i ett annat EU-land har du samma 14 dagars ångerrätt.

Retur

Det är du som konsument som ska betala returfrakten när du ångrar ett köp. Det är även bra om du har sparat originalförpackningen och emballaget att skicka tillbaka varan i. Spara även alla kvitton, orderbekräftelser, betalningsöverföringar och liknande, så att du kan visa att du har köpt varan och när köpet gjordes. Om du skickar tillbaka ett paket så att du får ett kollinummer, kan du spåra paketet ifall det kommer bort. När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 14 dagar.

När ångerrätten inte gäller

Kom ihåg att det finns varor där ångerrätten inte gäller. Det gäller till exempel livsmedel, lösnummer av tidningar och vadhållning. För vissa andra varor upphör ångerrätten att gälla om du bryter plomberingen. Det gäller till exempel datorprogram och dvd-filmer.

Garanti

Garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garanti. Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras. Kontrollera noga vad garantin omfattar så att du vet vad som gäller för just ditt köp. Säljaren ska lämna tydlig information om garantins innehåll, vad som krävs för att du ska kunna göra garantin gällande och att garantin inte påverkar de rättigheter du har enligt lagen. Informationen ska lämnas skriftligen till dig som köpare. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin betraktas varan som felaktig. Du har då enligt konsumentköplagen rätt att kräva till exempel:

  • att varan repareras
  • att du får en annan vara i stället
  • att du får avdrag på priset
  • att köpet går tillbaka

Du kan inte ställa alla krav på en och samma gång. I allmänhet är det de första två, reparation eller ny vara, som gäller. Det är säljaren som har rätt att välja åtgärden. Säljaren har rätt att reparera om det skulle bli oskäligt dyrt att ge dig en ny vara i förhållande till reparationskostnaderna. 

Ny vara

Om du reklamerar en vara och butiken väljer att ge dig en ny likadan vara, gäller samma villkor för den nya varan som för den reklamerade varan. Det är den ursprungliga garantitiden som gäller även för den nya ersättningsvaran. Reklamationstiden gäller däremot för varje enskild produkt, alltså även den nya varan. 

Häva köpet

För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet anses vara väsentligt. Du har även rätt till skadestånd om den felaktiga varan har medfört extra kostnader för dig. Men du är själv alltid skyldig att försöka hålla nere kostnaderna. Garantin gäller inte om du varit oaktsam. För att säljaren ska slippa stå för garantin, måste han kunna bevisa att felet beror på till exempel:

  • en olyckshändelse efter det att du har fått varan
  • vanvård
  • onormal användning
  • att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar

Garantibestämmelserna gäller även om någon annan än säljaren, till exempel tillverkaren, har gett garanti för säljarens räkning.

Konsumentköplagen gäller alltid

Enligt konsumentköplagen har du tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan du fick den. Sådana fel kan visa sig även en tid efter köpet. Att du får en garanti med kortare giltighetstid betyder inte att reklamationstiden förkortas. Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste bevisa att felet fanns där från början.

Hantera bluffaktura

Tänk på att inte i något av fallen nedan underteckna meddelandet! Behåll kvitton för skickade e-postbrev/faxmeddelanden. Om du har fått en faktura som är felaktig ska du i första hand kontakta företaget via e-post eller fax och bestrida kravet. Det är viktigt att du har ett datum för bestridandet. Skicka en kopia till Svensk Handel.se. 

Erbjudande som utformats som en faktura

Om du inte är intresserad av erbjudandet, riv och släng det. Skriv aldrig under utan att läsa all text, även det finstilta och baksidan.

Faktura från företag som du har varit i kontakt med, men du anser att fakturan inte överensstämmer med överenskommelsen som ni gjort

I första hand ska du kontakta företaget och begära rättelse. Be att företaget skickar kopia på avtalet/inspelningen. Saknas avtal som styrker kravet eller om det är omöjligt att komma i kontakt med företaget skriver du följande text rakt över underlaget: "Motsätter mig betalningsansvar eftersom fakturan inte stämmer med överenskommelsen, Svensk Handel informerade." Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst e-postadresser, med kopia till varningslistan@svenskhandel.se. Om företaget därefter söker kontakt är det viktigt att reda ut förhållandet.


Faktura där du anser att säljaren vilselett dig på ett sätt som kan anses bedräglig

I första hand ska du kontakta företaget och begära rättelse. Be att företaget skickar kopia på avtalet/inspelningen. Saknas avtal som styrker kravet eller är det omöjligt att komma i kontakt med företaget skriver du följande rakt över underlaget: "Motsätter mig betalningsansvar beroende på ett vilseledande som är att anse som bedrägeri, Svensk Handel informerade. Polisanmälan kommer att göras." Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst e-postadresser, med kopia till varningslistan@svenskhandel.se.

Faktura utan någon som helst tidigare kontakt med företaget

Skriv följande rakt över underlaget: ”Motsätter oss betalningsansvar beroende på att vi inte beställt dessa varor/tjänster, Svensk Handel informerade. Polisanmälan kommer att göras.”  Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst e-postadresser, med kopia till varningslistan@svenskhandel.se

Utländska företag

Om företaget som du fått en faktura, eller ett erbjudande från är utländskt skriver du: "Reject payment due to misleading information, The Swedish Trade Federation has been informed. Complaint will be filed to the police". Även här är det viktigt att Svensk Handel får en kopia på underlaget, skicka med e-post till varningslistan@svenskhandel.se

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-31