Vårdnad, boende, umgänge

Barn behöver båda sina föräldrar, även när de lever åtskilda. Det bästa för barnen är om föräldrarna är överens när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Har ni som föräldrar svårt att komma överens, eller har frågor kring vilken lösning ni bör välja kan Familjerättsenheten hjälpa er vidare i diskussionerna. Med utgångspunkt från era barns bästa erbjuder vi samarbetssamtal.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och omfattas av sekretess. De journalförs inte.

I samtalen kan såväl muntliga som skriftliga överenskommelser göras. Det finns möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och umgänge.

Om ni inte kan komma överens trots samarbetssamtal, kan det bli nödvändigt att begära beslut från domstol. Ni får då vända er till advokat/tingsrätt och begära att få vårdnad, boende och/eller umgänge fastställt i dom. Tingsrätten kan då ge familjerätten i uppdrag att genomföra en utredning för att bedöma barnens bästa.

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas med föräldraansvar. Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och för att barnets behov av trygghet tillgodoses. Detta till skillnad från den vardagliga omvårdnaden, som utövas av den som barnet vistas hos.

Alla barn har en eller två vårdnadshavare tills de fyller 18 år (eller dessförinnan ingår äktenskap). Ett barn får inte stå utan vårdnadshavare och om en sådan situation uppstår ska Familjerättsenheten omedelbart kontaktas.

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna tar ansvar och bestämmer i frågor som rör barnet, oavsett om de bor ihop eller inte. Föräldrar som är gifta då barnet föds har automatiskt gemensam vårdnad. Om föräldrarna inte är gifta har modern ensam vårdnad om barnet då det föds. Skriftlig överenskommelse om gemensam vårdnad erbjuds i samband med att faderskapsbekräftelsen skrivs. Blankett om vårdnad kan också hittas på Skatteverkets webbplats och anmälan göras direkt till Skatteverket.

Om föräldrarna separerar kvarstår automatiskt den gemensamma vårdnaden om barnen och de ska tillsammans besluta i alla viktiga frågor som rör barnet.

Boende

Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de tillsammans komma överens om hur boendet ska se ut för barnet. Det är då viktigt att vara lyhörd för barnets behov. Barnets bästa kan skifta över tid.

För små barn (upp till 2½-3 år) är det viktigt att ha ett fast boende. Samtidigt behöver barnet träffa umgängesföräldern ofta, helst vid flera tillfällen per vecka, om så bara korta stunder. Detta har att göra med små barns kognitiva utveckling: dels att de inte kan uppfatta tid, dels att de inte har förmåga förrän vid 2½-3 års ålder att bevara minnesbilden av den förälder som inte är närvarande. Är föräldrarna separerade så behöver barnen ha en fast punkt och en fast vuxen att knyta an till. Det här gör att till exempel ett växelvis boende inte är lämpligt för små barn.

Från tre års ålder kan ett växelvis boende börja fungera. Ett växelvis boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos sina båda föräldrar, oftast en vecka i taget, men även andra varianter förekommer. Innan skolåldern bör dock perioden inte vara längre än en vecka på vardera stället. Mellan 7-13 år är många barn angelägna om att det blir rättvist mellan föräldrarna och vill då bo lika mycket hos dem.

Från 13 år och uppåt är det vanligt att barnet själv vill ha en fast punkt för sitt boende, så att fokus kan vara på livet utanför hemmet, det vill säga skolarbete, fritidsintressen och kompisar.

Ett växelvis boende förutsätter ett bra samarbete mellan föräldrarna, så de kan ha kontakt med varandra i olika vardagsfrågor. Det är också en stor fördel om de bor nära varandra, så barnet kan ha samma kompisar och fritidsintressen oavsett boendevecka.

Det är föräldrarna som beslutar om hur boendet ska se ut för barnet, men med stigande ålder bör barnen kunna ha ett allt större inflytande över sin situation.

Umgänge

Barnet behöver ha en regelbunden kontakt med den förälder som det inte bor hos. Ett vanligt umgänge innebär ofta att barnet vistas hos umgängesföräldern varannan helg, till exempel fredag till söndag. Men ett umgänge kan också omfatta annan kontakt som till exempel över telefon, Skype, e-post, brev etc.

Små barn (upp till 2½-3 års ålder) behöver träffa umgängesföräldern ofta, det vill säga flera gånger per vecka, även om det bara är för en kort stund. Att enbart träffas på ett umgänge varannan helg är alltför sällan. Att under umgängeshelgen inte ha någon kontakt alls med boendeföräldern är heller inte bra för det lilla barnet. Under de första åren i en människas liv byggs mycket av inre grundtrygghet upp. Det är därför angeläget att föräldrarna prioriterar barnets behov, även om det kan innebära att det är opraktiskt för dem själva.

I skolåldern (7-15 år) är det inte ovanligt att barn har fritidsaktiviteter som tar allt mer tid i anspråk på helgerna. Det är då viktigt att kunna ordna umgänget så att barnet både kan ägna sig åt sina intressen och även träffa umgängesföräldern. Med stigande ålder bör barnet kunna ha ett allt större inflytande över när, var och hur umgänget ska ske.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-05-04
Kontakta oss