Tillfällig god man

Ibland krävs ett godmanskap för en viss speciell situation och även omyndiga kan ha behov av god man. Det är överförmyndarnämnden som utser en sådan tillfällig god man. 

I förmyndares ställe

Om en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva förmyndarskapet, så kan en god man utses för att förvalta den omyndiges tillgångar i förmyndarens ställe.

Motstridiga intressen

Ibland behöver en tillfällig god man utses fast det redan finns en förmyndare. Detta kan behöva göras då det finns rättsliga hinder, till exempel när ett omyndigt barn tillsammans med en förälder är delägare i ett dödsbo. Föräldern får då inte företräda barnet, utan den tillfälligt utsedde gode mannen tar över dessa uppgifter.

På liknande sätt kan det behövas en tillfällig god man då en enskild vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo. Den gode mannen eller förvaltaren kan då inte både företräda sig själv och huvudmannen i samma dödsbo.

Om det blir aktuellt med en rättshandling eller en rättegång mellan en omyndig och dennes förmyndare eller dennes förmyndares make eller sambo eller någon som förmyndaren också företräder kan förmyndaren inte företräda den omyndige. Så kan också vara fallet vid rättshandling eller rättegång mellan en god man eller förvaltare och dennes huvudman.

Överförmyndarnämnden kan också i andra fall på eget initiativ eller efter en ansökan utse en god man för den som har vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare i angelägenheter där den enskilde har ett intresse som strider mot en sådan företrädares eller dennes makes eller sambos intresse.

Bevaka bortavarandes intresse

Det finns också flera situationer då överförmyndarnämnden ska förordna god man för den som är bortavarande eller okänd. Vanligast är att en god man behövs för att bevaka en till namnet känd arvinges rätt i dödsbo och förvalta dennes lott i boet. Om den som avlidit har en arvinge som är känd, men som vistas på okänd ort och därför inte kan bevaka sin rätt i boet.

Om en person är saknad, till exempel på grund av naturkatastrof eller liknande, och därför inte kan bevaka sin rätt eller sköta sin ekonomi så ska också en god man utses. Den gode mannen ska bevaka rätten för den saknades räkning eller sköta dennes ekonomiska angelägenheter.

Överförmyndarnämnden ska förordna god man efter anmälan eller när behovet blir känt på annat sätt. Krävs en god man för den som har rätt i ett dödsbo ska det anmälas hos överförmyndarnämnden av den som har boet i sin vård.

Vid en dödsboutredning är det överförmyndaren i den kommun där den avlidne hade sin hemvist som tar hand om ärendet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-29
Kontakta oss
  • 14. Överförmyndarenhet
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Strandvägen 2

  • ofn@arvika.se

  • Tfn 0570-817 02
  • Tfn tid mån, tis, tors 10.00-12.00, ons 13.00-15.00

  • Besök endast efter överenskommelse, bokas via e-post eller under telefontiden. Handlingar och förfrågningar kan även tas emot i stadshusets Kundtjänst, vardagar 7.30-12.00, 12.45-16.00 (stänger kl 15.00 fre).