Klagomål, arvode, kontroll

Överklagan och klagomål

Överklagan

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan du överklaga beslutet enligt förvaltningslagen. Till alla myndighetsbeslut ska ges en så kallad besvärshänvisning. Besvärshänvisningen innehåller information om att beslutet är möjligt att överklaga, vilka uppgifter en överklagan ska innehålla, inom vilken tid överklagandet måste ske och vart överklagan ska skickas.

Klagomål

Om du vill framföra klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sitt uppdrag ska du vända dig till överförmyndarenheten, gärna skriftligt.

Om du vill framföra klagomål på Arvika-Eda Överförmyndarnämnd vänder du dig till Länsstyrelsen i Dalarna, som utövar tillsyn över överförmyndarnämnden.


Arvode och kostnader

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för vissa utgifter. Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut om arvodet och ersättningens storlek, liksom om vem som ska betala arvodet och kostnadsersättningen.

Det är huvudmannen, det vill säga den som har god man eller förvaltare, som ska betala arvodet och ersättningen för utgifter. Undantag görs om huvudmannens inkomster eller tillgångar understiger de gränsbelopp som satts för året. Gränsbeloppet för bruttoinkomst är 2,65 prisbasbelopp och för tillgångar 2 prisbasbelopp. (1 prisbasbelopp var 46 500 kr år 2019.)

Överförmyndarnämnden följer de riktlinjer som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gett ut, när man räknar fram arvodet. Bland annat ser man efter hur omfattande och hur komplicerat uppdraget varit under året.  

Arvode god man för ensamkommande barn

Månadsarvodet för den som är god man för ensamkommande barn är ett schablonbelopp på 1 000 kr/mån som betalas ut kvartalsvis. När den gode mannen tar ett nytt uppdrag får han eller hon ett engångsbelopp på 2 500 kronor (uppstartsarvode).

Du kan få en extra timersättning om 200 kr/timme vid "särskilda insatser". Det kan vara besök hos Migrationsverket i ärenden om asylutredning, mottagning eller återvändande, resor till Skatteverket för identitetshandlingar och till polis om barnet utsatts för brott eller begått brott. Det högsta arvodet som du kan få per dygn motsvarar en full arbetsdag (åtta timmar,): 1 600 kr.

Du kan få kostnadsersättning för utgifter som varit "skäligen påkallade för uppdragets utförande" med ett schablonbelopp på 300 kronor. I kostnadsersättningen ingår också kostnader för resor som du måste göra för att kunna utföra ditt uppdrag. Denna del är inte skattepliktig. Även kostnader för mat vid dessa tillfällen ingår i kostnadsersättningen.

Du kan få extra kostnads- och reseersättning vid "särskilda insatser". Det kan vara besök hos Migrationsverket i ärenden om asylutredning, mottagning eller återvändande, resor till Skatteverket för identitetshandlingar och till polis om barnet utsatts för brott eller begår brott. Resor med egen bil ersätts med 1,85 kr/km. Tåg/bussbiljett ersätts mot kvitto.

Begäran om arvode redovisas och lämnas av den gode mannen kvartalsvis till överförmyndarnämnden. Blankett finns på kommunens webbplats.
 

Kontroll och tillsyn

Överförmyndarnämnden har ansvaret för tillsynen av gode män och förvaltare. När uppdraget påbörjas ska den gode mannen eller förvaltaren lämna in en tillgångsförteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder.

Varje år ska den gode mannen/förvaltaren sen lämna in en årsräkning med uppgifter om årets samtliga inkomster och utgifter till överförmyndarnämnden. Det ska också finnas med en redogörelse över de åtgärder som den gode mannen gjort för sin huvudman.

När ett uppdrag som god man eller förvaltare avslutas, ska en sluträkning lämnas in till överförmyndarnämnden.

Kravet på redovisning gör att gode mannen eller förvaltaren löpande måste bokföra alla transaktioner som görs för huvudmannen och spara alla verifikationer.

Vissa mer omfattande åtgärder som att köpa eller sälja av fastighet eller bostadsrätt, vara delaktig i arvsskifte, ta lån, göra vissa typer av placeringar kräver enligt lag ett särskilt godkännande av överförmyndarnämnden.

Sekretess och tystnadsplikt

Hela överförmyndarverksamheten skyddas genom en stark sekretess i sekretesslagen. Den innefattar tystnadsplikt för alla berörda i verksamheten.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-29
Kontakta oss
  • 14. Överförmyndarenhet
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Strandvägen 2

  • ofn@arvika.se

  • Tfn 0570-817 02
  • Tfn tid mån, tis, tors 10.00-12.00, ons 13.00-15.00

  • Besök endast efter överenskommelse, bokas via e-post eller under telefontiden. Handlingar och förfrågningar kan även tas emot i stadshusets Kundtjänst, vardagar 7.30-12.00, 12.45-16.00 (stänger kl 15.00 fre).