Brandskyddsarbete, systematiskt

Alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att verksamheten själv regelbundet kontrollerar sitt brandskydd. I många fall ska dessa kontroller dokumenteras. De anställda ska också ha utbildning och kompetens att hantera brandtillbud. Utrymningsövningar ska genomföras i de fall det krävs. Räddningstjänsten är ett stöd för verksamheten i det systematiska brandskyddsarbetet.

På större företag kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i befintligt ledningssystem.

En utsedd brandskyddsansvarig har en viktig roll i det systematiska brandskyddsarbetet. Det är också viktigt att fastighetsägare och nyttjanderättshavare har delat upp ansvaret för brandskyddet mellan sig. En så kallad gränsdragningslista kan här vara till stor hjälp.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-27