Lyssna på sidan Lyssna

Utveckling och karrärmöjligheter

Genom kompetensutveckling och eget ansvar får varje medarbetare inom Arvika kommun möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Vi har även en intern sökandebank, där du kan registrera dig om du vill söka annat arbete eller byta arbetsplats. Utvecklingsmöjligheter inom kommunen kan bland annat innebära:

Övergripande

 • Utbildningsinsatser via KOKOS - ett projekt som samordnar utbildningsinsatser för medarbetarna inom Arvika och Eda kommuner.
 • Ledarutvecklingsprogram för nya ledare
 • Ledarutvecklingsprogram för potentiella ledare
 • Interna utbildningar inom personalområdet som till exempel arbetsmiljö- och arbetsrättsutbildningar
 • Mentorskap
 • Handledning
 • Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

Vård och omsorg

 • Erbjuder elever som går sista året på Vård och omsorgsprogrammet en BUI-anställning (introduktionsanställning).
 • Erbjuder anställda olika särskilda uppdrag, som till exempel förflyttningsinstruktör, planerare, inköpsansvarig med mera.
 • Erbjuder möjligheten att vara med och påverka genom deltagande i olika utvecklingsgrupper.
 • Anordnar årligen olika interna fortbildningar
 • Påverkningsbart - vi tar tillvara på engagerad personal som har goda idéer, tankar och som vill utveckla verksamheten

Skola och barnomsorg

 • IT-satsning i gymnasiet och högstadiet – ”en till en”, alltså en dator/läsplatta till varje elev är genomförd. Inom grundskolan pågår arbete med att utveckla ett digitalt arbetssätt och utöka tillgången till digitala verktyg.
 • Alla förskoleavdelningar har tillgång till iPads som kan användas av både barn och personal.
 • Samtliga pedagogisk personal inom grundskolan kommer under läsåret 2017/2018 delta i Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) fortbildningsinsats kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet med fortbildningen är att öka kunskapen kring hur vi kan skapa tillgänglig lärmiljö och öka delaktigheten för alla elever.
 • Grundskolan kommer att delta i PRIO, ett utvecklingsarbete som drivs av SKL. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan.
 • Karriärtjänster har införts i kommunen där vi detta läsår har sammanlagt 39 stycken förstelärare och en lektor. Förstelärarna har ett övergripande ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktik inom ett visst ämne/område.
 • I vårt arbete för en högstadieskola behöver vi ha en gemensam verksamhetsidé. Som pedagogisk inspiration i detta arbete kommer vi läsår 2017/2018 bland annat att ta in John Steinberg och Stefan Hertz som föreläsare.

 • Förstelärarna inom grundskolan genomgår ett träningsprogram i processledning för att tydliggöra sin roll och uppdrag i organisationen samt att de ska utveckla/bli stärkta i sitt pedagogiska ledarskap.
 • Samarbete med näringslivet sker inom Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege, förutom programråd, på samtliga yrkesprogram.
 • Gymnasiet har en lektortjänst i kemi och från höstterminen även en lektor i religion
 • Utvecklingsinsatser inom gymnasiet är:
  • Mathivation, elevmentorskap inom matematikundervisning för grundskolan
  • Betyg och bedömning; att jobba med den formativa bedömningen i en strukturerad och tydlig metod.
  • Utveckling av Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) där ett närmare samarbete skola/arbetsliv är av vikt.
  • Entreprenöriellt lärande som handlar om att öka och utveckla denna lärform då fler program antar metoden med Ung Företagsamhet (UF) som inlärningsmetod.

Räddningstjänst

 • Många brandmän får ta stort ansvar eftersom vi är en liten räddningstjänst. En brandman hos oss måste klara att hantera alla olika olyckor som kan inträffa i vår kommun och samtidigt vara en duktig instruktör i att utbilda kring brandskydd.
 • All personal har ett ansvar i uppföljningen av inträffade olyckor och utredningarna kring dessa.
 • Möjlighet att kombinera annat jobb med deltidsbrandman utanför tätorten. Till exempel är det flera som är undersköterskor eller sköterskor inom hemtjänsten som även jobbar som deltidsbrandmän.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-17
Kontakta oss