Volymstudie för framtiden i hamnen

Arbetet med att planera hamnen fortsätter och nu finns det volymstudier gjorda som visar hur det kan komma att se ut! Volymstudier som digital modell är ett arbetsredskap som används i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Hamnen. Modellen ger en uppfattning av hur ny bebyggelse som bostäder, trafik, allmänna platser och verksamhetsytor kan se ut.

Hamnen kommer utvecklas som rekreationsområde för alla medborgare. Stråket längs vattnet förstärks och går genom flera olika spännande platser. Längs bryggorna i den utbyggda småbåtshamnen, förbi uteserveringar och genom Strandparken. Grönområdet ute på udden utvecklas med fler aktiviteter och gamla djuphamnen restaureras för att kunna användas även i framtiden. Stora ytor för evenemang kommer att bevaras, vilket också gör att öppenheten mot Kyrkviken kommer att vara kvar även från Arvika centrum.

Kvarteren följer den befintliga rutnätsstadens och är täta mot norr för att skydda mot bland annat buller från järnvägen. Bebyggelsen luckras upp och blir lite mer småskalig mot Kyrkviken för att ge bättre ljus och utsikt till bostäderna. För att minska risken att hamnkvarteren upplevs som stora murar från innerstaden, så är de högre husen placerade längs med siktlinjerna från staden i norr.

Är du nyfiken på hur det kan komma att se ut i hamnen i framtiden, så finns volymstudierna på webbplatsen https://view.wec360.com/arvika-kommun/hamnomradet/stationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det finns både bilder och en 360-gradig simulering att titta på.

Mer information om arbetet med hamnområdet finns på webbplatsen.

Volymstudieild från Kyrkviken

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-31