Lyssna på sidan Lyssna
2019-10-08

Sparåtgärder inom LOS

Verksamheten Lärande och stöd beräknas gå mot ett underskott 2019 på -44,3 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på höga kostnader för vård av barn, missbruksvård bland vuxna, ökade kostnader för skolskjuts inom grundskola, höga sjuktal inom förskola, högre antal elever inom SFI och ökad kostnad för ekonomiskt bistånd då fler hushåll har behov.

I Arvika kommuns strategiska plan för 2020 fick Lärande och stöd mer pengar, och en rad sparåtgärder har redan genomförts under året. Det kommer dock inte räcka för att nå en budget i balans år 2020. Kostnaderna måste därför sänkas och ytterligare åtgärder arbetas in i Lärande och stöds verksamhetsplan inför 2020. Följande punkter är ytterligare åtgärder som kommer att krävas:

 • Översyn av institutionsvården inom individ- och familjeomsorgen
 • Revidering av planen för framtidens förskola och skola med syftet att använda för- och grundskolans lokaler på ett mer effektivt sätt och därmed sänka lokalkostnaderna.
 • Förbättra hälsotalen i förskolan genom att arbeta med grundbemanning och arbetssätt.
 • De kommunala dagbarnvårdarna avvecklas. Barn och personal placeras i förskolans verksamhet.
 • Avveckling av förskolan Maskrosen i Parkhallen. Barn och personal placeras i andra förskolor.
 • Samordna skoldagens start- och sluttider inom grundskolan, med syftet att minska kostnader för skolskjuts.
 • Organisationsförändring för att minska kostnaden för vuxenutbildning.
 • Avveckling av fritidsgårdens verksamhet, till dess att nya högstadieskolan står klar.
 • Musikskolans utbud och verksamhet ses över.

Redan genomförda åtgärder under 2019:

 • Arvika-Eda Samordningsförbunds plattform har möjliggjort 4 tjänster för att arbeta med personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
 • En ökad grundbemanning i förskolan för att få bättre hälsotal.
 • Färre klasser med ökade gruppstorlekar i grundskolan för att möta minskning av elever då friskolans högstadieorganisation utökar sin verksamhet.
 • Sett över grundskolans lokaler för att sänka kostnader.
 • Alla institutionsplaceringar har gåtts igenom och en rutin har införts, där enhetschefer inom Individ- och familjeomsorgen rutinmässigt ska gå igenom alla aktuella placeringar.

Avdelningschefer och enhetschefer inom LOS har påbörjat arbetet med samverkan och åtgärder för att nå en budget i balans år 2020.

höst

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-10-08