Simulering ska ge svar om åtgärder

I juni 2021 startade Arvika och Säffle kommuner tillsammans etapp 4 i Byälvenprojektet. Projektets målsättning är att utvärdera riskerna för översvämning och föreslå förebyggande åtgärder. I arbetet har man analyserat vidare de undersökningar som hittills gjorts och man tittar också på nya lösningar som kan ge motståndskraft för att hantera framtida översvämningar i Byälven. Länsstyrelsen och Sjöfartsverket deltar i arbetet tillsammans med andra intressenter.

Det arbetsgruppen hittills kommit fram till är två åtgärdsförslag som man vill utreda vidare. Det ena är att riva dämmet i Backeströmmen i Säffle, för att på så sätt återskapa en naturlig avbördning i älven. Det andra är en förändrad vattendom för att kunna sänka vattennivån i Byälven inför perioder med höga flöden. För att gå vidare med åtgärdsförslagen vill man göra en hydralisk modellering av de valda åtgärderna. Denna åtgärdssimulering görs av SMHI och kostnaderna på drygt 600 000 kronor ska delas mellan Arvika och Säffle kommuner. Kommunledningsutskottet sa ja till förslaget vid sitt möte den 9 maj, Kommunstyrelsen tar det slutliga beslutet vid sitt sammanträde den 17 maj.

Mer information om projekt Byälven finns på webbplatsen.

Bakgrund

Byälvens vattensystem sträcker sig från Kongsvinger i Norge till Säffle vid Vänern. Vattensystemets längd är cirka 150 km och det totala avrinningsområdet är 4 785 km². På den fem mil långa sträckan från Glafsfjorden till Säffle lutar älven endast en meter. I de olika vattendragen i vattensystemet finns cirka 50 dammanläggningar.

Översvämningar i Byälvens vattensystem har under de senaste 20 åren uppträtt oftare än tidigare. Detta har medfört skador eller risk för skador på samhällsviktig verksamhet, enskild och allmän egendom. En del i lösningen av detta är det översvämningsskydd som byggts i Kyrkviken, Arvika. Översvämningsskyddet står nu klart och det riskreducerande arbetet i vattensystemet fortsätter.

gc-skyltar som står i vatten

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-09