Lyssna på sidan Lyssna
2018-08-09

Samråd rivning av Rackstaddammen

Arvika Teknik AB bjuder in till samråd inför ansökan om tillstånd för rivning av Rackstaddammen och för uppförande av ny vägkulvert.

Arvika kommun har beslutat att riva ut Rackstaddammen samt att ersätta befintlig vägbro på dammkrönet med ny vägkulvert. Kommunen söker därför om tillstånd för utrivning av Rackstaddammen och för att anlägga en ny vägkulvert. Planerade åtgärder utgör vattenverksamhet som kräver tillstånd av Mark- och miljödomstolen enligt 11 kap. miljöbalken. Intresserade inbjuds att delta i samråd och lämna skriftliga synpunkter på projektet.

Samrådsmöte kommer att hållas den 27 augusti kl 18.30 i före detta Rackstadskolan (hembygdsföreningens lokal), Rackstad. Handlingar i ärendet finns att hämta nedan:

InformationsbrevPDF

SamrådshandlingPDF


Skriftliga synpunkter lämnas senast 7 september.

Mer information: projektledare Christian Hasselberg, Arvika Teknik AB, tfn 0570-76 40 97.

Rackstaddammen

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-08-09