2020-04-21

Samråd - restprodukter från gjuteri

Arvika kommun ansöker om tillstånd för konstruktion av verksamhetsyta med restprodukter från Arvika Gjuteri AB på fastigheten Lycke 2:38 i Arvika kommun, Värmlands län. Verksamheten syftar till att iordningställa mark för industrietablering för att möta den efterfrågan som finns på industrimark i Arvika.

Den planerade anläggningen är tillståndspliktig enligt 9 kapitlet i miljöbalken, varför Arvika kommun kommer att söka tillstånd hos MPD i Örebro. Till ansökan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och av den anledningen ska samråd genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. Syftet med samrådet är bland annat att identifiera och avgränsa särskilt viktiga frågeställningar att behandla i miljökonsekvensbeskrivningen.

Teknik i Väst AB har på uppdrag av Arvika kommun tagit fram ett samrådsunderlag (Samråd gällande användning av restprodukter från gjuteri för anläggningsändmål). Kontakta Elin Staxhammar via e-post elin.staxhammar@arvika.se eller telefon 0570-76 40 86 om ni vill ta del av underlag för samråd. Vi vill gärna ha del av era synpunkter och kommentarer till oss senast den 15 maj 2020, så att vi kan beakta eventuella synpunkter i det fortsatta arbetet med tillståndsansökan.

gjuteriarbete

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-21