Lyssna på sidan Lyssna
2019-03-21

Samråd om detaljplan Vik 2:4

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Arvika-Vik 2:4 samt del av Arvika-Vik 2:14. Planen ska ge möjlighet till att utöka och utveckla elnäts- och kommunikationsnätsverksamheten inom fastighet Arvika-Vik 2:4.

Den föreslagna detaljplaneändringen stämmer med översiktsplanen från 2008, som bland annat säger att man ska medverka till en fortsatt utbyggnad av IT-infrastrukturen.

Enligt plan- och bygglagen ska länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget ges möjlighet till samråd.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. De synpunkter som kommer in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Handlingar finns tillgängliga den 22 mars-15 april, bland annat på webbplatsen. 

Du kan lämna skriftliga synpunkter senast den 15 april 2019 till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen.

Mer information: planarkitekt Jenny Bollner, tfn 0570-828 47.

karta

Sidansvarig:

Maria A Olsson

Sidan uppdaterad: 2019-03-21