2020-02-04

Markberedningen börjar i Jonsbol

Under vecka 6 börjar kommunen med första åtgärderna för att göra bostadsområdet Jonsbol möjligt. Området ska förvandlas från ett skogsområde till ett naturskönt bostadsområde. Vi kommer att börja med att gallra skogen i området. Skogen kommer att försiktigt glesas ur, i enlighet med den skötselplan som togs fram under detaljplanearbetet. Parallellt med skogsarbetet, påbörjas arbetet med anlägga vägar och VA för det nya bostadsområdet.

Under arbetet kommer det att finnas stora maskiner i skogen, men även på och i närheten av vägen. Det är därför viktigt att hålla ett skyddsavstånd till träd som fälls och arbetet i övrigt. Respektera eventuella avstängningar som finns på området. Infartsvägarna till området kommer dras över cykelbanan och därmed kommer gång- och cykeltrafiken att påverkas.

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta mark- och exploateringsingenjör Jenny Wärnevall, Arvika kommun, tfn 0570-817 60, projektingenjör Kurt Nilsson, Teknik i Väst AB, tfn 0570-817 54 eller Björn Andersson, Skogssällskapet, tfn 054-20 09 10.

Mer information om det blivande bostadsområdet Jonsbol finns på webbplatsen.

skogsmaskin, röjningsarbete

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-04