Lyssna på sidan Lyssna
2018-12-19

Mangskogsvägen - fortsättning följer

Arbetet med att förnya stamledningarna för vatten- och spillvatten samt komplettering av dagvattenledningar längs Mangskogsvägen är nu slutfört. Det provisoriska vattnet är bortkopplat och alla berörda fastigheter får återigen sitt vatten via servisledningen.

Höstens schaktarbete visade sig vara mer omfattande än planerat, vilket gör att färdigställandet av GC-vägen inklusive ny kantsten, beläggning och anslutningar vid infarter kommer att göras under våren. Därutöver kommer ett slitlager av asfalt att läggas på Mangskogsvägen och avslutningsvis kommer återställning av ytor på tomtmark att utföras.

Vägbanan på Mangskogsvägen är belagd med ett så kallad AG-lager (ett bärlager av asfaltbundet grus) tills dess att det kompletteras med nytt slitlager under våren.

Den nya gång- och cykelvägen kommer att kunna trafikeras under vintern. Observera dock att den endast består av en avjämnad yta av krossmaterial, vilket gör att vägstandarden är relativt låg. Dessutom kommer vinterväghållning endast att ske i begränsad omfattning. (Detta eftersom en grusyta utan slitlager är svår att få helt snöfri). Vinterväghållningen kommer att utföras av Trafikverkets driftentreprenör Svevia.

Det förbud som tidigare har gällt avseende tung genomfartstrafik längs Mangskogsvägen är förlängt till och med mitten av juni 2019, då allt arbete planeras vara färdigställt.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta projektledare Anders Thorin på tfn 070-575 62 75.

vägbeläggning

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-12-19