2021-03-16

Kommunens årsredovisning 2020

Kommunens förslag till årsredovisning 2020 visar ett överskott på 128,6 miljoner kronor. Det är ett mycket bra resultat som förstärkts av de extra generella statsbidrag samt andra ersättningar som kommunen har fått med anledning av Covid-19. Vinster och utdelningar från pensionsmedelsförvaltningen, liksom en reavinst vid en fastighetsaffär påverkar också resultatet positivt.

Vissa vinster från pensionsmedelsförvaltningen samt vinster från fastighetsförsäljningar räknas bort i en så kallad balanskravsutredning och då återstår balanskravsresultatet - vilket kan anses vara det viktigaste resultatet. Detta uppgår till plus 83,4 miljoner kronor för 2020 och är även det ett mycket bra resultat.

I årsredovisningen lyfts också budgetföljsamheten kopplat till de budgetramar som är fastställda av Kommunfullmäktige för 2020. Sammanställningen visar att Kommunledningen redovisar ett överskott på 5,9 miljoner kronor, Kommunledningsstaben + 11,3 och verksamheten Vård och omsorg + 6,5 miljoner. Verksamheten Lärande och stöd visar ett underskott på 7,3 miljoner kronor.

- Kommunstyrelsen får varje månad information om ekonomi och verksamhet, berättar Kommunstyrelsens ordförande Peter Söderström (S). Då denna information pekade mot ett underskott gav Kommunstyrelsen uppdrag till kommundirektören att ta fram förslag på åtgärder för att kunna bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna. Flera åtgärder genomfördes och arbetet med att se över alla våra verksamheter har fortsatt under 2020.- Det gångna året har varit mycket speciellt med tanke på den pågående pandemin, säger Peter. Förutom att den påverkar oss alla personligen, så påverkas även våra verksamheter. De ekonomiska åtgärder som staten satt in med anledning av pandemin är en bidragande faktor till det goda resultat som redovisas för året, men även arbetet med att se över att verksamheterna bedrivs inom de ekonomiska ramarna har gett gott resultat.

Årsredovisningen 2020 kommer att behandlas av Kommunledningsutskottet den 6 april, Kommunstyrelsen den 13 april och Kommunfullmäktige den 26 april. Därefter kommer den att finnas tillgänglig på kommunens webbplats. Där kan du också läsa om måluppfyllelse, viktiga händelser och personalförhållanden, kommunens och koncernens organisation, verksamhetsberättelser för bolag, nämnder och förvaltning.

stadshuset

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-16