Handlingsplan för barnens bästa

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Arvika kommun har nu fått en politiskt antagen handlingsplan för barnkonventionen, som ska stärka barns rättigheter i vår kommun och förbättra barns och ungas levnadsvillkor i praktiken - barnens bästa ska stå i centrum. Ett barnrättsperspektiv ska vara en självklarhet vid beslut och åtgärder som rör barn och det ska genomsyra alla kommunens verksamheter och bolag.

Vad innebär då ett barnrättsperspektiv?

- Barnrättsperspektivet innebär att vi behöver kombinera både ett barnperspektiv och barnets perspektiv. Vi måste i större utsträckning ta hänsyn till barns och ungas perspektiv vid beslut och vid utformning av verksamheter, vilken förhoppningsvis kommer att leda till bättre uppväxtvillkor för barn och unga i Arvika kommun, säger utredningssekreterare Mia Nilsson som är en av dem som arbetat med att ta fram handlingsplanen.

Handlingsplanen är till för alla anställda i Arvika kommun, de kommunala bolagen och förtroendevalda. Den ger alla verksamheter och medarbetare ett ansvar att tillämpa barnkonventionen inom sitt uppdrag och ger förutsättningar för att bedriva ett långsiktigt och hållbart barnrättsarbete i vår kommun.

I arbetet med handlingsplanen har det tagits fram en barnchecklista. Checklistan ska finnas med som en bilaga inför alla politiska beslut som direkt eller indirekt rör barn. I checklistan görs en bedömning av om barns rättigheter har tillvaratagits i enlighet med barnkonventionen. Här är barnkonventionens fyra grundprinciperna vägledande:

  • Artikel 2. Lika värde och icke-diskriminering
  • Artikel 3. Barns bästa i främsta rummet
  • Artikel 6. Rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12. Barns rätt till delaktighet

Framöver ska barnrättsperspektivet finnas med i kommunens och bolagens styrdokument - som till exempel verksamhetsplaner - och ett barnbokslut kommer att vara en del av Kommunfullmäktiges årsredovisning. Varje verksamhet ska också utse en kontaktperson - ett barnrättsombud - som ska hålla barnrättsperspektivet aktuellt i det interna arbetet.

Handlingsplan för barnkonventionen Öppnas i nytt fönster. antogs av Kommunstyrelsen den 18 maj. Den börjar gälla den 1 augusti 2021 och ska revideras efter tre år.

barn som ritar vid ett bord

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-21