Genomgång av äldre akter hos överförmyndarnämnden

En genomgång av äldre pågående akter är i full gång hos Arvika-Eda Överförmyndarnämnd. Bakgrunden till granskningen är att man tidigare upptäckt att ärenden handlagts felaktigt och det har också kommit in anspråk på skadestånd i flera ärenden.

Handläggare med lång erfarenhet inom överförmyndarverksamhet har genomfört genomlysningen från årsskiftet fram tills nu. Hittills har 35 akter gåtts igenom. Vanliga fel som upptäckts är att förteckningar och årsredovisningar inte är granskade och att det saknas sluträkningar. Brister som har upptäckts åtgärdas där det är möjligt. Ytterligare cirka 65 ärenden återstår att granska framöver.

I övrigt fortgår det löpande arbetet på Överförmyndarenheten och mer än hälften av årsredovisningarna för 2020 är färdiggranskade och arvoderade i mitten av april.

blomsteräng i solnedgång

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-27