2019-09-09

Gemensam avsiktsförklaring om hamn och järnväg

Arvika kommun och Trafikverket är överens om hur hamnområdet i Arvika och Värmlandsbanan ska utvecklas. Efter att ha genomfört en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har man nu skrivit under en "Avsiktsförklaring om järnvägens knutpunkter". Avsiktförklaringen är ett planerings- och beslutsunderlag med en gemensam inriktning. 

Arvika kommun vill öka trafiksäkerheten och tillgängligheten till hamnområdet, särskilt med tanke på de planer som finns för hamnområdets framtid. I åtgärdsvalsstudien beskrivs bland annat behovet av en planskild korsning vid Palmviken, åtgärder vid befintlig gång- och cykelport liksom behov av en tunnel för gång- och cykeltrafik vid Hamngatan. I förslaget till avtal åtar sig Arvika kommun att ansvara för förprojektering av de åtgärder som rör kommunen.

Trafikverket å sin sida vill öka kapaciteten på Värmlandsbanan för bland annat bättre punktlighet och kortare restider. Trafikverket åtar sig att utreda plankorsningarna i Arvika i en fördjupad utredning som rör järnvägssträckan Kristinehamn-Riksgränsen, inför NTP 2022-2033 (Nationell Plan för Transportsystemet).

Parterna är överens om att arbeta för:

  • Förbättrade person- och godstransporter på Värmlandsbanan
  • Säkrare järnvägspassager
  • Bättre tillgänglighet till hamnområdet och minskad barriäreffekt

Förutom de nya planskildheterna kan detta också innebära att det blir längre spår för ökad godstågskapacitet och på lång sikt dubbelspår, liksom säkrare utformning av perronger och så vidare.

Ärendet behandlades i Kommunstyrelsen den 9 september och slutligt beslut tas i Kommunfullmäktige den 30 september.

räls

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-09-09