Förslag till strategisk plan klart!

Vad är viktigt för Arvika kommuns utveckling och vad ska kommunen satsa på för att nå de målen? Vilka ekonomiska ramar har verksamheterna att hålla sig till kommande år?

Budgetberedningen har nu kommit med ett förslag till strategisk plan för 2023–2025 samt budget för 2023, som kommer att behandlas politiskt i olika instanser innan planen antas av Kommunfullmäktige den 27 juni. I samband med strategisk plan tas också beslut om taxor och avgifter för kommande år.

För 2023 omfattar budgeten för kommunens verksamheter 1 808,4 miljoner kronor. Mellanskillnaden mellan beräknade kostnader och intäkter - resultatet - beräknas till plus 2,3 miljoner för 2023.

Välfärdsuppdraget i en utmanande tid

Kommunernas och regionernas resultat 2023 försämras kraftigt till följd av den ökade inflationen och kraftigt ökade pensionskostnader. De snabba kostnadsökningarna påverkar den kommunala budgeten i väsentlig grad framöver och innebär att köpkraften urholkas, vilket kan komma att påverka verksamheternas kvalitet och servicegrad.

Pensionskostnaderna ökar med cirka 35,1 miljoner kronor 2023 jämfört med budget 2022. Den kraftigt ökade pensionskostnaden beror på ett nytt pensionsavtal som träder i kraft 2023, ökad inflation, nya livslängdsantaganden samt höjda räntor.

Den demografiska utvecklingen, där en större andel av befolkningen är äldre, har börjat slå igenom. Antal äldre över 85 år kommer att öka framöver, vilket kommer att påverka budgeten och resursutnyttjandet över tid.

Skatteunderlaget ökar inte i samma takt som inflationen eller kostnadsökningarna. Det sker ingen real ökning av skatteintäkterna. I reala termer är skatteunderlagstillväxten historiskt sett låg.

Detta sammantaget medför att de långsiktiga ekonomiska målen under den kommande perioden behöver frångås för att över tid kunna hantera den kraftiga kostnadsökning som sker till 2023.

 

Driftbudgeten

Budgetberedningen föreslår att Kommunstyrelsens, nämnders och verksamheternas ramar tillförs utökade resurser med 23,5 miljoner kronor 2023, 32,6 miljoner kronor 2024 samt 48,2 miljoner kronor 2025.

Därutöver föreslås att driftramarna tillförs 35,1 miljoner kronor för ökade pensionskostnader från 2023. Pensionskostnaderna ökar kraftigt på grund av ett nytt pensionsavtal, ökad inflation, nya livslängdsantaganden samt höjda räntor. Pensionskostnaderna påverkar åren 2024 och 2025, men i något mindre omfattning.

Ökade ambitioner inom driftramarna är nytt särskilt boende Vård och omsorg 2025, pedagogtjänst vid biblioteket 2023, ökad satsning på drift och underhåll i Glaskogen 2023 samt ökad förmåga avseende skadeförebyggande arbete inom Räddningstjänsten 2023.

Driftramarna tillförs resurser för att möta nu kända kostnadsökningar för bland annat livsmedel, energikostnader, drivmedel, lokalkostnader och skolskjutsar. Driftramarna utökas också avseende ökade kostnader för gatu- och parkskötsel. Driftramarna tillförs även resurser för fler elever vid grundsärskola och LSS, samt utökad kostnad för skollokaler från och med 2024. Resurser tillförs för val till Europaparlamentet 2024. Ramarna har även tillförts resurser för ökade licenskostnader för Office 365 samt ökade kostnader för juridiskt stöd vid upphandling.

Kommunen gör över tid stora framtidssatsningar genom upprustning och byggnation av skolor som också påverkar budgeten och resursutnyttjandet över tid. Taserudsgymnasiet står inför en omfattande teknisk ROT-renovering och lokalerna kan göras mer ändamålsenliga. En ROT-renovering och funktionshöjning medför anpassade och kvalitativt förbättrade lokaler, där en mer modern och kvalitativ utbildning kan erbjudas och genomföras för eleverna.

 

72,8 miljoner investeras 2023

Arvika kommuns investeringsplan för perioden 2023-2025 ligger totalt på cirka 226,1 miljoner kronor - varav 72,8 miljoner kronor är planerade att genomföras 2023.

Bland annat kan nämnas trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring skolmiljöer och bostadsområden, jämlikhetsanpassning vid ishallen, utbyte av LED-belysning i befintligt nät, ombyggnad av norra infarten samt gata Graninge-Kärrsmossen.

Under planperioden påbörjas ett antal nya exploateringsområden, nämligen Övre Taserud bostäder, Prästängen bostäder etapp 3, Norra Graninge verksamhetsområde samt Gate verksamhetsområde. I slutet av planperioden finns en satsning inom hamnområdet avseende park- och grönytor samt gång- och cykelväg.

För återkommande reinvesteringar anslås totalt 17,3 miljoner kronor under 2023. De enskilda projekten i reinvesteringsbudgeten prioriteras i utskottens arbete med verksamhetsplan och internbudget.

- Det känns bra att vi fått ihop en balanserad budget utan besparingskrav och med ökade anslag till verksamheterna på grund av större omkostnader baserat på omvärldshändelser, säger kommunalrådet Peter Söderström.

Den strategiska planen kommer att publiceras på webbplatsen när den antagits av Kommunfullmäktige i juni.

Arvika stadshus

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-16