Förslag till strategisk plan klart!

Vad är viktigt för Arvika kommuns utveckling och vad ska kommunen satsa på för att nå de målen? Vilka ekonomiska ramar har verksamheterna att hålla sig till kommande år?

Budgetberedningen har nu kommit med ett förslag till strategisk plan för 2022-2024 samt budget för 2022, som kommer att behandlas politiskt i olika instanser innan planen antas av Kommunfullmäktige den 28 juni. I samband med strategisk plan tas också beslut om taxor och avgifter för kommande år.

För 2022 omfattar budgeten för kommunens verksamheter 1 714,5 miljoner kronor. Mellanskillnaden mellan beräknade kostnader och intäkter - resultatet - beräknas till plus 25,7 miljoner för 2022.

- Det är ett bra resultat, säger kommunalrådet Peter Söderström. Resultatet är en buffert och används också för att betala våra investeringar.

Utmaning efter pandemin

Inför 2022-2024 konstaterar budgetberedningen att, trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning, befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas, både i världen och i Sverige. I takt med sjunkande smitta och minskad vårdbelastning kommer olika typer av restriktioner att kunna mildras, vilket åtminstone till hösten antas ge extra skjuts till konjunkturen.

Det kommer dock att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin. Förutom ”mer arbete för den som arbetar” i år och nästa år, antas krisen driva på en strukturomvandling. Det kommer att vara en stor utmaning att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, genom utbildning och omskolning, för att bryta trenden för främst utsatta gruppers arbetslöshet. En del av de jobb som har gått förlorade kommer sannolikt inte tillbaka.

Verksamhetsskuld?

Sjukfrånvaron har varit betydligt högre än normalt bland anställda i kommuner och regioner kopplat till pandemin. Många utmaningar väntar kommuner och regioner när pandemin klingar av. Det handlar om vård som inte har kunnat utföras, omsorgsinsatser som ställts in och skolverksamhet för barn, unga och vuxna som har haft mycket stora utmaningar. Ett stort frågetecken är om det har byggts upp en ”verksamhetsskuld”, motsvarande den inom hälso- och sjukvården, och vilken betydelse det kan komma att få för framtida behov.

Arvika satsar på barn och unga

Den demografiska utvecklingen med större andel av befolkningen som är barn och unga eller äldre har börjat slå igenom. Under de senaste åren är det främst andelen yngre som ökat. Ny förskola har byggts och fortsatta renoveringar och förändringar kommer att krävas.

Kommunen gör stora framtidssatsningar genom upprustning och byggnation av skolor. Det är flera grundskolor som rustas för framtiden, bland annat den nya högstadieskolan Minnebergsskolan - men även Sulviks skola är renoverad och tillbyggd.

Även Taserudsgymnasiet står inför en omfattande renovering och lokalerna kommer att göras mer ändamålsenliga. Det innebär att en mer modern och kvalitativ utbildning kommer att kunna erbjudas eleverna. Elevantalet i upptagningsområdet Gate och Styckåsen har sedan flera år ökat. Olika lösningar har gjorts under åren för att hantera behovet av elevplatser på skolorna. Den föreslagna förändringen på Taserudsgymnasiet innebär en frigjord yta på 2000 kvadratmeter som kan tas i anspråk av grundskolan. På så sätt kan Gateskolans verksamhet samlas och skapa ett mer effektivt användande av resurser tillsammans med Styckåsskolan.

- Satsningarna medför att framtidens skolorganisation kommer att stå bättre rustad att bedriva utbildning som ger likvärdiga förutsättningar för barn och unga och motverkar långsiktigt utanförskap, säger Peter Söderström.

Extra tillskott

Budgetberedningens förslag innehåller extra tillskott till Lärande och stöd för ökade hyreskostnader i samband med projektet Taserudsgymnasiet/Gateskolan/Styckåsskolan. Verksamheten får även ett tillskott för stödresurser i grundskolan.

Förslaget innehåller också medel till välfärdsteknik inom Vård och omsorg samt till framtidens äldreboende. Tillskott ges också till överförmyndarnämnden, näringslivsarbete och ärendehantering. 2024 ligger även ett belopp för brandstationen i Gunnarskog.

116 miljoner investeras 2022

Arvika kommuns investeringsplan för perioden 2022-2024 ligger totalt på nästan 261 miljoner kronor - och för det kommande året drygt 116 miljoner.

Bland de större investeringarna finns renovering av simhallen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring skolmiljöer och bostadsområden samt fortsatt exploatering av Hamnområdet.

Den strategiska planen kommer att publiceras på webbplatsen när den antagits av Kommunfullmäktige i juni.

stadshuset

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-04