Föreningsbidrag fördelades

Kommunledningsutskottet delade ut föreningsbidrag i olika former vid sitt senaste sammanträde. Det handlade om verksamhetsbidrag 2021 till 42 föreningar inom fritidssektorn som får dela på 941 440 kronor, verksamhetsbidrag 2021 till sex sociala stödföreningar på totalt 526 000 kronor och särskilt bidrag för upprustning och renovering av samlingslokaler 2021 på sammanlagt 174 000, som gick till fyra olika föreningar.

Verksamhetsbidraget för föreningar inom fritidssektorn baseras på antal aktiva medlemmar i åldern 7-20 år. Coronaåret 2020 var ett speciellt år då många föreningar hade svårt att genomföra planerade aktiviteter, samtidigt som utgifterna inte tog paus. Därför har det beviljade verksamhetsbidraget 2021 för vissa föreningar baserats på 2019 års aktiviteter istället, för att föreningarna ska kunna starta sin verksamhet med full kraft efter pandemin.

Sociala stödföreningar är rubriken för föreningar som bedriver en social stödverksamhet till personer med sociala svårigheter eller missbruksproblem. Även vissa sociala stödföreningar har märkt av coronaåret och får då sina bidrag beviljade utifrån 2019 års verksamhetsberättelser. De föreningar som fick bidrag för 2021 var Brottsofferjouren, Kvinnojouren Eva, Verdandi, Sällskapet Länkarna, LP-kontakten och Röda Korset.

En gång om året kan föreningar söka särskilt bidrag för samlingslokaler. Det är ett bidrag för mindre upprustning och renovering av föreningsägda anläggningar och lokaler som är till för allmänheten och är ett komplement till det vanliga verksamhetsbidraget. Bidrag beviljas bland annat utifrån verksamhetens behov, geografisk spridning, den avsatta budgeten 2021, om man fått kommunalt bidrag för upprustning senaste åren - men också den egna ideella insatsen vägs in. Bidraget 2021 gick till Sölje Bygdegårdsförening, Mangskogs Folkets husförening, Semnebyns Bygdegårdsförening och Kronans Byalag.

Vid sammanträdet beviljades också Föreningen Bruksgården, Glava Glasbruk, 50 000 kronor som stöd för att utveckla sin informations- och museiverksamhet. Planerade insatser är bland annat ny belysning i museimontrarna i Bruksmuseet och att utveckla en ”Kulturstig” på området om bruksmiljöns historia.

regnbåge

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-17