Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter vid vissa upplåtelser av offentlig plats

Antagna av Kommunfullmäktige den 29 oktober 1984, § 212.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 25 juni 2018, § 125.

Redovisade belopp avser år 2019.
Avgiftsbeloppen regleras efter Statistiska centralbyråns konsumentprisindex med 1982 som basår. Indexreglering sker per den 1 januari varje år efter index för oktober månad närmast föregående år.

 

 

PlatsupplåtelserTid för upplåtelseAvgift kr, lägstAvgift kr, högst
A

 

FÖR FÖRSÄLJNINGSÄNDAMÅL

 

 

 

 

1

Tillfällig försäljning, lotterier m.m.

 

 

 

 

a)

För enbart inom kommunen verksamma ideella föreningar

 

 

 

 

b)

För andra

Dag

66

259

 

2

Julgransförsäljning och dylikt per m²

Dag

26

53

 

3

Gångbaneserveringar och friluftsserveringar per m²

År

130

259

B

 

FÖR ANNAT MERKANTILT ÄNDAMÅL

 

 

 

 

1

Affischpelare

 

 

 

 

a)

Fasta per m² affischyta

År

391

 

 

b)

Rörliga per m² pelare

År

15 603

 

 

2

Övriga reklamplatser (affischtavlor, skåp m.m.)

År

649

 

 

3

Skyltvaror utanför butik där varorna tillhandahålles – per plats

År

1 300

 

 

4

Annan plats för visning av varor eller information i reklam eller försäljningssyfte

Dag

649

 

 

5

Cirkusar exklusive renhållning och vatten

Dag

1 559

 

 

6

Tivoli och liknande – exklusive ersättning för vatten och renhållning

Dag

2 600

 

 

7

Mötestält per dag

Dag

592

 

C

 

FÖR ÖVRIGA ÄNDAMÅL

 

 

 

 

1

Upplag, byggnadsställningar, manskapsbodar och dylikt per varje påbörjat hundratal m²

Månad

3 900

 

 

2

Bodar, provisoriska byggnader per m² - per upplåtelse lägst 52 kr

År

52

 

 

3

Annat utnyttjande av offentlig plats per m² - per upplåtelse lägst 52 kr

År

52

 

 

För under C 1-3 avsedda upplåtelser gäller dessutom att den till vilken upplåtelse skett ska återställa platsen i före upplåtelsen befintligt skick.

Därest upplåtelse omfattar del av tidsperiod, som i taxan angives, må jämkning i avgiften för hel period kunna ske.

Avgift, som här avses, bestämmes av Kommunstyrelsen eller efter styrelsens prövning av den, till vilken beslutanderätten för sådant ändamål delegeras. Avgift ska erläggas i förskott och lägst utgå med 52 kronor.

Vid bestämmande av avgift må hänsyn tagas till följande faktorer, nämligen:

  • storleken av upplåten areal
  • det upplåtna områdets värde ur försäljningssynpunkt - trafikintensitet, läge, tid för öppethållande etc.
  • upplåtelsens obetydliga omfattning eller kortvarighet

 
Därest särskilda förhållanden därtill föranleda må jämväl befrielse från avgift lämnas.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-07-18