Reglemente för Arvika kommuns revision

Antaget av Kommunfullmäktige den 31 augusti 1972, § 134
Senast ändrat av Kommunfullmäktige den 27 november 2006, § 193

Revisionens formella reglering

§ 1
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

Revisorernas antal och organisation

§ 2
Kommunen har 7 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

§ 3
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

§ 4
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

§ 5
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och två vice ordförande. Ordföranden är sammankallande och leder gemensamma sammankomster och sammanträden.

Revisorernas uppgifter

§ 6
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade donationsstiftelser.

§ 7
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

§ 8
För revisorernas budget kan fullmäktige utse en särskild beredning.
 
§ 9
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.

§ 10
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för kommunal nämnd.

Revisorernas sakkunniga biträden

§ 11
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler.

§ 12
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.

Revisorernas arbetsformer

§ 13
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

§ 14
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 15
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

§ 16
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering

§ 17
Revisionsberättelsen jämte lekmannarevisorernas granskningsrapporter lämnas till fullmäktige senast två veckor efter det att Kommunstyrelsen fastställt årsredovisningen.

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.

§ 18
Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas till fullmäktige senast två veckor efter att Kommunstyrelsen fastställt rapporten.

§ 19
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

Revisorerna och fullmäktige

§ 20
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst 2 gånger varje år.

Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.

Revisorernas arkiv

§ 21
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-06
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Utredningssekreterare
  • Tfn 0570-814 21
Mer information