Lyssna på sidan Lyssna

Massmediapolicy

Antagna av Kommunstyrelsen den 9 maj 2005, § 68.
Senast ändrad av Kommunstyrelsen den 13 februari 2012, § 35.

Riktlinjer

Massmedia spelar en viktig roll i den kommunala demokratin, inte bara som förmedlare av information utan även som opinionsbildare och kritiska granskare av den kommunala verksamheten.

Genom massmedia kan kommunen förklara och öka förståelsen för det kommunala arbetet – varje kontakt med media är en möjlighet att påverka bilden av kommunen i positiv riktning. Det ligger därför i kommunens och kommuninvånarnas intresse att aktivt arbeta för goda relationer med massmedia och att se till att media får tillgång till korrekt och saklig information. Öppenhet, tillgänglighet och snabb respons när massmedia kontaktar kommunen, borgar för att korrekta faktauppgifter kommer fram.

Om kommunen eller enskild medarbetare blir utsatt för kritik i media bör en prövning snabbt göras om ett bemötande är lämpligt.

I arbetet med massmedierelationer ska målet vara att kommunen själv ska ta initiativet till kontakter med massmedia. Därmed bidrar kommunen till att information når ut snabbare och risken för missförstånd och felaktigheter i komplicerade frågor och händelseförlopp minskar.  

De grundlagsfästa reglerna för informationsspridning, exempelvis offentlighetsprincipen, ska vara kända utgångspunkter för alla massmediekontakter.

Det är en självklar rätt för anställda att få kontakta och uttala sig för media såvida det inte gäller ett område där meddelarfrihet inte råder, exempelvis där sekretess förekommer inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskoleverksamheten, skolverksamheten etc. Yttrandefriheten och meddelarfriheten tillhör grundstenarna i den svenska demokratin, varför efterforskningar av anställdas kontakter med massmedia inte får förekomma. Meddelarfrihet gäller inte VD och styrelse i kommunalt bolag.

Ansvar

Huvudansvar för kommunens officiella kontakter med media fördelas på följande sätt:
För massmediekontakter som rör Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, andra nämnder/styrelser avseende politisk inriktning och beslut, ansvarar respektive ordförande.

För massmediekontakter som avser kommunövergripande frågor, ansvarar Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.

För massmediekontakter på verksamhetsövergripande nivå ansvarar berörd utskottsordförande och verksamhetschef.

För massmediakontakter som rör bolagens verksamhet svarar respektive bolags vd och/eller styrelseordförande.

I övrigt ska den som ansvarar för ett ärende också anses vara den som är bäst lämpad att uttala sig för media.

Alla anställda och förtroendevalda har rätt att uttala sig för media i offentliga ärenden, där sekretess eller andra undantag från meddelarfrihet inte gäller. Medarbetare som uttalar sig i kommunens angelägenheter som företrädare för Arvika kommun bör dock skilja på privata åsikter och de åsikter som förs fram för kommunens räkning.

Ingen anställd är skyldig att uttala sig för massmedia, utan kan hänskjuta frågan till närmaste chef.

Varje enskild arbetsenhet kan kalla till presskonferens/skicka pressmeddelanden på eget initiativ. Information ska alltid kommuniceras internt i organisationen, innan informationen förs ut externt.

Riktlinjer

Framtagna riktlinjer för praktisk hantering av presskonferenser, pressmeddelanden, genmälen/rättelser, presskontakter etc ska följas. Riktlinjerna finns bland annat på kommunens intranät Arvid.  

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-12
Kontakta oss
  • 6. Information
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Eva Österlind
  • Kommunikationsstrateg
  • Tfn 0570-816 07