Placeringspolicy för Arvika kommuns pensionsmedel

Antagen av Kommunfullmäktige den 23 februari 1998, § 12.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 27 oktober 2014, § 226


1. Bakgrund och syfte

Arvika kommun har beslutat avsätta medel för tryggande av kommunens framtida pensionsförpliktelser. Avsättningen sker till en så kallad ”Intern pensionsfond”. Pensionsfondens medel får förvaltas av extern förvaltare.

Det övergripande målet med pensionsfonden är att den del av pensionsskulden som intjänats från och med 1998 skall konsolideras till 100 procent, och att den del av pensionsskulden som intjänats dessförinnan skall konsolideras till minst 50 procent.

Placeringspolicyn innehåller föreskrifter för medel avsatta för pensionsförpliktelser som kommunfullmäktige ska fastställa enligt Kommunallagen (8 kap, 3a).

Placeringspolicyn anger regler inom följande områden:

 • Mål för avkastning och risk
 • Tillgångsslag och kategorier
 • Begränsningar av risk
 • Etiska hänsyn
 • Förvaltning
 • Uppföljning och rapportering
 • Intern kontroll
 • Ansvarsfördelning

Placeringspolicyn revideras vart fjärde år eller vid behov, med hänsyn till aktuella förhållanden inom kommunen samt med beaktande av utvecklingen i omvärlden.

Kommunstyrelsens upphandling och utvärdering av extern förvaltning av pensionsmedel ska ske inom ramen för denna placeringspolicy.

2. Målsättning för avkastning och risk

2.1 Avkastning

Kommunens mål är att den långsiktiga avkastningen på förvaltade pensionsmedel ska uppgå till minst KPI plus tre procentenheter per år över en rullande femårsperiod.

2.2 Risk

Kommunens mål är att placeringarna ska ske med den lägsta möjliga risknivå som krävs för att uppnå det fastställda avkastningskravet. Den tillåtna risknivån preciseras i följande avsnitt om begränsningar av risk vid placeringar inom de olika tillgångsslagen.


3. Tillgångsslag och kategorier

3.1 Tillåtna tillgångsslag

Portföljens tillgångar får placeras i följande tillgångsslag:

 1. Räntebärande värdepapper
 2. Aktier och aktierelaterade instrument
 3. Alternativa placeringar

3.2 Fördelning mellan tillgångsslag

Placeringar i de tillåtna tillgångsslagen ska normalt uppgå till följande andelar av de totala tillgångarna inom kapitalförvaltningen. Placeringarna får dock variera mellan angivna högsta och lägsta värden utifrån aktuell situation på finansmarknaden.

Fördelning i procent mellan tillgångsslag

Tillgångsslag

Andel i procentKategorier

Lägst

Normalt

Högst

Räntebärande värdepapper

35

45

70

Aktier och aktiefonder

30

45

65

- varav svenska

50

60

80

- varav utländska

20

40

50

Alternativa placeringar

0

10

15

3.3 Begränsningar av tillgångar per emittent

Tillgångar som hänförs till enskild emittent – eller emittenter inom samma koncern – får uppgå till högst tio procent av de totala tillgångarna inom tillgångsslagen räntebärande värdepapper och aktier. Undantag från denna begränsning görs för placeringar i värdepapper utgivna av, eller garanterade av, svenska staten. Undantag från denna begränsning görs även för placeringar i värdepapper utgivna av Kommuninvest.

3.4 Övrigt

Placering får inte göras i aktieindexobligationer eller liknande så kallade strukturerade obligationer.

Med fonder menas i denna policy fonder i enlighet med Lag (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder i enlighet med Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

4. Begränsningar av risk vid placering i räntebärande värdepapper

4.1 Tillåtna räntebärande värdepapper

Placeringar i räntebärande värdepapper får ske i följande instrument och med nedan angivna begränsningar.

Räntebärande papper utgivna av följande emittenter:

 • Svenska staten och av svenska staten garanterade värdepapper
 • Svenska kommuner och landsting samt kommunala bolag med kommunal borgen
 • Kommuninvest i Sverige AB
 • Banker och bostadsfinansieringsinstitut
 • Aktiebolag

Placering får ske i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor. I det fall investeringen görs inom ramen för investeringsfonder får dessa fonder även ha inslag av placeringar i räntebärande värdepapper utgivna i utländsk valuta, under förutsättning att dessa placeringar då i huvudsak valutasäkras till svenska kronor. Procenttalen i tabellen avser andelar av marknadsvärdet för tillgångsslaget räntebärande värdepapper. 

4.2 Fördelning mellan räntebärande värdepapper

Fördelning mellan räntebärande värdepapper, kategorier, andelar i procent
Kategorier, andelar i procentMax andel av tillgångsslagetMin andel av tillgångsslagetMax andel per emittent

Räntebärande värdepapper emitterat eller garanterat av svenska staten

100

20

100

Räntebärande värdepapper emitterat av Kommuninvest

80


80

Säkerställda bostadsobligationer

60


10

Räntebärande värdepapper emitterade av svenska kommuner och landsting

60


10

Räntebärande värdepapper med en rating1) om lägst A-/A3 eller motsvarande.

15


10

Övriga räntebärande värdepapper med en rating 1) om lägst BBB-/Baa3 (Investmentgrade)

10


5

Värdepapper med en genomsnittlig rating 1) på lägst BB-/Ba3 (High Yield)

10


2

1). Rating enligt ratinginstituten Standard & Poor’s, Fitch eller Moody’s. En rating är en bedömning av sannolikheten att den kreditriskvärderade skulden kommer att återbetalas inom utsatt tid. Ratingen är avsedd att ge investerare information om låntagares kreditvärdighet.

 

4.3 Räntefonder

Placering får ske genom förvärv av andelar i räntefonder. Detta förutsätter att fondens placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med placeringsreglerna för räntebärande värdepapper.

De räntebärande fonderna ska normalt vara denominerade i svenska kronor (SEK), utan valutarisk. Följande valutabegränsningar gäller för ränteportföljen:

Valuta - Maximal andel
SEK - 100%
EUR - 20%
USD - 10%

Fonderna ska stå under tillsyn av myndighet i EU-land, EES-land eller Schweiz.

4.4 Riskmått (duration)

Pensionsmedelsförvaltningens innehav av räntebärande värdepapper ska ha en duration på normalt tre år. Durationen får variera mellan högst fem år och lägst sex månader beroende på aktuell situation på finansmarknaden.

5. Begränsningar av risk vid placering i aktier

5.1 Tillåtna instrument

Placeringar får ske i följande instrument och med nedan angivna begränsningar.

 • Placeringar får ske i aktier vilka är upptagna till handel på auktoriserad börs eller reglerad marknad, eller som förväntas noteras på sådan börs inom kort och som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU, EES eller i Schweiz.
 • Placeringar ska göras med god spridning mellan företag, branscher och geografiska områden.
 • Handel får endast förekomma i aktier med tillfredsställande likviditet.
 • Placeringar i aktier får ske genom förvärv av andelar i fonder under förutsättning att fondens placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med reglerna i denna policy. Fonderna ska stå under tillsyn av myndighet i EU-land, EES-land eller Schweiz. 


6. Begränsningar av risk vid alternativa placeringar

6.1 Tillåtna instrument

Genom att investera i alternativa placeringar med förväntad låg korrelation till aktier och räntor kan den totala portföljrisken (volatiliteten) reduceras. Investeringen skall i all väsentligt följa bestämmelserna i denna policy. Godkända instrument inom detta tillgångslag är;

 • Hedgefonder med god likviditet
 • Private Equityfonder med god likviditet
 • Råvarufonder med god likviditet

God likviditet betyder att produkten normalt skall ha åtminstone månatlig handel.

7. Rebalansering

Förändringar av marknadsvärdet mellan och inom tillgångsslag sker ständigt. Ekonomichefen bevakar att tillgångarna rebalanseras om förändringarna medför avvikelse mot de fastställda begränsningarna (högsta respektive lägsta andel) enligt avsnitten 3.2, 4.2 och 4.3. Vid extern förvaltning ska förvaltaren/rådgivaren fortlöpande rebalansera/föreslå rebalansering i enlighet med de fastställda begränsningarna.

8. Likvida medel

Kapitalförvaltningen har rätt att placera medel genom kortsiktig dagsinlåning i svensk bank. 


9. Finansiella instrument

I fråga om derivatinstrument är det i kapitalförvaltningen endast tillåtet att utfärda optioner i aktier som innehas av kapitalförvaltningen så kallade ”covered call”.


10. Risk (standardavvikelse)

Portföljen får ha en risk, mätt som standardavvikelse, på maximalt tre (3) procentenheter över ett vägt jämförelseindex enligt 13.2.

11. Etiska hänsyn

Kommunens placering av pensionsmedel ska göras på ett sätt som bidrar till en god utveckling av folkhälsa och miljö samt till en god tillämpning av internationella eller nationella normer för mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

Direktplaceringar ska inte ske i företag vars omsättning i väsentlig omfattning härrör från produktion och distribution av tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel eller pornografi. Direktplaceringar ska inte heller ske i företag som inte kan redovisa bra miljöprestanda med utgångspunkt från Rio-deklarationen om hållbar utveckling. Detta krav gäller i såväl strategiska beslut och riskhantering som i tillverkning och produktutbud.

Vidare ska direktplaceringar inte ske i företag som kan kopplas till kränkningar av internationella normer för mänskliga rättigheter och arbetsrätt. De internationella normer som avses är i första hand FN´s deklaration för mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och ILO´s konventioner om arbetsrätt. Dessa normer innebär t ex att företagen i sin verksamhet inte får acceptera diskriminering eller barnarbete.

Vid indirekta placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en placeringsinriktning som så långt som möjligt uppfyller de etiska krav som anges ovan. Detta kan t.ex. ske genom att fondbolaget skrivit på FN:s PRI, Principles for Responsible Investment, eller själva tagit fram motsvarande riktlinjer.

Uppföljning kommenteras även under punkten 12.5 Extern förvaltare.


12. Regler för förvaltning

12.1 Beräkning av värden på tillgångsslag

Kapitalförvaltningens tillgångar ska värderas med ledning av gällande marknadsvärde vid beräkning av totalvärde och av fastställda begränsningar för tillgångsslag.

12.2 Motparter

Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd för handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, enligt lagen om värdepappersmarknaden 2 kap 1 § p2 lag (2007:528).

Vid investering i fonder gäller att fondbolag ska ha tillstånd från Finansinspektionen, eller liknande myndighet inom EU, EES eller Schweiz.

12.3 Förvaring

Kapitalförvaltningens tillgångar ska förvaras hos värdepappersinstitut med Finansinspektionens tillstånd att motta värdepapper för förvaring, enligt lagen om värdepappersmarknaden 2 kap 2 § p1 lag (2007:528).

12.4 Belåning

Kapitalförvaltningens medel får inte belånas.

12.5 Extern förvaltare

Kommunstyrelsen har rätt att ge en eller flera externa förvaltare i uppdrag att svara för placeringar av hela eller delar av det kapital som ingår i förvaltningen av pensionsmedel. Dessa förvaltningsuppdrag ska bedrivas inom ramen för kommunens placeringspolicy.

Extern förvaltare av medlen ska ha Finansinspektionens tillstånd för förvaltning av annans finansiella instrument, enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Kommunens uppdrag till extern förvaltare ska grunda sig på ett skriftligt avtal som preciserar ansvar, omfattning, placeringsregler, rapportering, intern kontroll och avgifter för den externa förvaltningen.

Förvaltare ska varje månad lämna rapport om kapitalförvaltningen till kommunen om bland annat resultat, riskmått, innehav av värdepapper och placeringar med motpart inom egen koncern.

Vidare ska förvaltare, vid direktinvestering i aktier, årligen rapportera former och frekvens av den etiska bedömning som görs av företagen inför och under pågående medelsplacering.

Kommunen ska i förvaltningsavtalet ges rätt att ta del av allt redovisningsmaterial hos den externa förvaltaren som berör kommunens förvaltning av pensionsmedel.

Kommunförvaltningen ska löpande utvärdera förvaltningsavtalen och resultatet av den externa förvaltningen. I denna utvärdering ska frågan om förändringar eller avveckling av förvaltningsuppdraget prövas.

13. Uppföljning och rapportering

13.1 Syfte

Rapporteringens syfte är att informera om portföljens resultat och portföljens exponering i relation till de fastställda limiterna i denna placeringspolicy.

13.2 Jämförelseindex

Avkastningen för pensionsmedelsförvaltningen ska bedömas genom jämförelse mot sammanvägda index som motsvarar normalsituationen för de tillåtna tillgångsslagen och fastställda placeringsnivåer som anges i placeringspolicyn. 

Jämförelseindex
Tillgångsslag/kategorierIndex

Andel i procent

Aktier och aktiefonder- svenska aktier

SIX PRX

27,0

- utländska aktier

MSCI All Country World Index

18,0

Räntebärande papper

OMRX TOT

45,0

Alternativa placeringar

OMRX TOT

5,0


OMRX TBILL + 3% enheter.

5,0

13.3 Månadsuppföljning

Ekonomichef ska varje månad sammanställa och redovisa en rapport till kommundirektören om förvaltade pensionsmedel med följande innehåll.

 • Fördelning av medel på olika tillgångsslag och förvaltare
 • Avkastning totalt och per tillgångsslag under senaste månaden, under innevarande år, de senaste fem åren samt sedan förvaltningens start
 • Aktuell avkastning jämfört med fastställt index
 • Riskmått
 • Förteckning på innehav av enskilda värdepapper med uppgift om procentuell andel av totalvärdet för aktuellt tillgångsslag
 • Förändringar i innehavet av värdepapper under den senaste månaden
 • Beskrivning av orsaker och åtgärder vid eventuella tillfälliga avvikelser från reglerna i denna placeringspolicy

13.4 Årsredovisning och delårsrapport

Rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige om utfallet av förvaltningen sker tre gånger per år i tertialbokslut samt i årsredovisning. Övrig rapportering beslutas av Kommunstyrelsen.

13.5 Avvikelserapport

Ekonomichef ska rapportera till Kommunledningsutskottet/Kommunstyrelsen om tillfälliga avvikelser från reglerna i denna placeringspolicy eller andra förändringar av större vikt sker inom pensionsmedelsförvaltningen.


14. Intern kontroll

14.1 Syfte

Den interna kontrollen ska säkerställa att kapitalförvaltningen sker inom ramen för fastställd placeringspolicy samt förebygga avsiktliga eller oavsiktliga fel i de administrativa rutinerna.

14.2 Förvaltning i egen regi

Placeringar och administration ska utföras av olika personer inom kommunförvaltningen. Behörigheter för personer i kommunförvaltningen att fatta delegationsbeslut samt utföra attester och firmateckning inom denna kapitalförvaltning beslutas av Kommunstyrelsen.

Skriftligt beslutsunderlag ska upprättas för alla placeringar och andra affärer inför varje avslut. Detta underlag ska ange datum villkor och motpart. Underlaget ska kunna stämmas av mot avräkningsnota från motparten och kommunens ekonomiska redovisning.

Betalningsöverföring ska baseras på attesterade handlingar och normalt meddelas till motparter genom undertecknade fax eller e-post.

Dokumentation av alla affärshändelser ska sparas som räkenskapsmaterial och som underlag till den månatliga rapporteringen av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen.

Det fysiska innehavet av värdepapper, kontrakt och andra värdehandlingar inventeras regelbundet och stäms av mot redovisningen enligt en plan som fastställs av ekonomichefen för varje kalenderår.

Alla personer i kommunförvaltningen som deltar i arbetet med pensionsmedelsförvaltningen ska omedelbart rapporterna onormala händelser inom placeringsverksamheten till kommundirektör. En skriftlig rapport om konstaterade onormala händelser ska lämnas till Kommunstyrelsen.

14.3 Förvaltning i extern regi

Avtalet med extern förvaltare ska säkerställa att den interna kontrollen i extern förvaltning uppfyller samma krav som denna placeringspolicy ställer vid förvaltning i kommunens regi.

Kommunförvaltningen ska löpande stämma av bokförda affärer och redovisade innehav av värdepapper mot avräkningsnotor från den externa förvaltaren.

Varje månad ska kommunförvaltningen följa upp att den externa förvaltningen följer de placeringsregler som anges i förvaltningsavtalet.

15. Ansvarsfördelning

15.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för pensionsmedelsförvaltningen och fastställer placeringspolicyn.

15.2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för följande åtgärder och beslut för kommunens förvaltning av pensionsmedel, vilket omfattar

 • Uppföljning av resultat och tillgångsfördelning jämfört med kommunens placeringspolicy
 • Uppföljning av hur de etiska kriterierna i placeringspolicyn tillämpas
 • Prövning av behov av förändrade regler i placeringspolicy
 • Beslut om extern förvaltning av pensionsmedel
 • Delegering av beslut om placeringar av pensionsmedel
 • Rätt att fatta beslut om placering av medel enligt denna policy.

15.3 Ekonomichef

Ekonomichefen ansvarar för att kommunens förvaltning av pensionsmedel bedrivs på ett effektivt sätt inom ramen för kommunfullmäktiges riktlinjer och placeringspolicy samt de särskilda uppdrag som beslutas av Kommunstyrelsen, vilket omfattar ansvar för att;

 • Säkerställa att placeringspolicyn efterlevs
 • Genomföra löpande rapportering enligt policyn samt vid behov avvikelserapportering
 • Initiera, bereda och genomföra förändringar av placeringspolicyn
 • Företräda kommunen gentemot externa motparter
 • I övriga fall rapportera till kommunstyrelsen rörande omständigheter som påverkar pensionsmedelsförvaltningen

Ordlista – begrepp och förkortningar

Coverd call
Utfärdande av köpoption som motsvarar eget innehav av underliggande tillgång.

Denominera
Att uttrycka något i termer av en given monetär enhet, till exempel säkerheter denominerade i dollar.

Duration
Duration är ett sätt att kvantifiera ränterisken för instrument på penning- och obligationsmarknaden eller portföljers ränterisker bestående av dessa instrument.

EES-länder
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller EES är ett associeringsavtal mellan europeiska länder som omfattar dels alla länder som är med i Europeiska unionen, dels de till Europeiska frihandelssammanslutningen anslutna staterna Island, Liechtenstein och Norge. Det är framförallt de tre sistnämnda staterna som man normalt brukar räkna som EES-länder eftersom de andra räknas som EU-länder.

Emittent
En emittent är en institution som ger ut ett värdepapper exempelvis ett företag som ger ut en aktie eller en bank som ger ut certifikat.

FN:s PRI
Förenta nationernas Principles for Responsible Investments bygger på sex principer för att skapa ansvarsfulla investeringar:

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.

2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.

3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.

4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.

5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.

6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Hedgefonder
En fond som har friare regler för sina placeringar än t ex aktiefonder. Vanligt för hedgefonder är att de syftar till absolut avkastning - en avkastning som är oberoende av hur börsen går.

High Yield
Företagsobligationer med sämre kreditvärdighet och högre risk.

ILO
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt att värna om fackliga fri- och rättigheter.

Investmentgrade
Obligationer med en rating som är BBB eller bättre. Detta förknippas i allmänhet med låg kreditrisk.

Korrelation
Ett begrepp som anger styrkan av ett samband mellan två variabler.

KPI
Konsumentprisindex (KPI) syftar till att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen, måttet beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån.

MSCI All Country  World  
MSCI All Country är ett index där både industrialiserade och tillväxtmarknader ingår.

OMRX TBILL
OMRX TBILL är ett index för av Riksgäldskontoret emitterade statsskuldväxlar.

OMRX TOT                     
OMRX TOT är ett totalindex för Riksgäldskontorets- och bostadsinstitutens upplåning i Sverige.

Private Equity                     
Placering i onoterade tillgångar såsom direktinvesteringar i  infrastruktur eller mindre bolag.

Rating
Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt.

SIX PRX
SIX Portfolio Return Index, ett index över utvecklingen på Stockholmsbörsen där utdelningar är återinvesterade

Volatilitet
Mått på hur priset på en tillgång varierar. Ju mer tillgångens värde rör sig upp och ner desto högre volatilitet har tillgången.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-10
Kontakta oss
 • 5. Ekonomi
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Birgitta Jansson
 • Ekonomichef
 • Tfn 0570-818 57