Lyssna på sidan Lyssna

Bolagsordning för

Arvika Lokal och Mark AB

Antagen av Kommunfullmäktige den 29 maj 2017, §106.

§ 1

Bolagets firma är Arvika Lokal och Mark AB


§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arvika kommun hyra, förvärva, uppföra och förvalta lokaler för hantverks- och småindustri, lager-, kontors-, och affärsändamål eller annan därmed jämförbar verksamhet samt förvärva, försälja eller på annat sätt upplåta mark för sådana verksamheter. Allmänt stödja och stimulera idéskapande aktiviteter och utveckling av nya produkter, ta emot och utvärdera nya idéer och produkter, stimulera till utvecklande arbete av experimentell karaktär, hålla sig à jour med den tekniska, ekonomiska och administrativa utvecklingen.

§ 3 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arvika kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

Kommunstyrelsen äger från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner sjuttiofem tusen (2.075.000) kronor och högst åtta miljoner trehundra tusen (8.300.000) kronor.


§ 5 

Antalet aktier skall bestå av lägst 20.750 och högst 83.000.


§ 6 

Styrelsen skall bestå sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.

Styrelsen utses av Arvika kommunfullmäktige från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid omröstning blir den mening gällande som får de flesta rösterna.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträtt.


§ 7

Styrelsen skall ha sitt säte i Arvika kommun, Värmlands län


§ 8

Styrelsen utser verkställande direktör, som skall utöva den direkta ledningen av bolagets verksamhet i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av styrelsen.


§ 9 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant vars uppdrag gäller till slutet av dess att nästa årsstämma hållits och för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska dessutom kommunfullmäktige i Arvika kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.
 
§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna senast två veckor före stämman.

§ 11

Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen under maj eller juni månad. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1   Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2   Justering av röstlängd.
3   Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
4   Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
5   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
6   Beslut:

  • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

7   Val av en revisor och en revisorsuppleant.
8   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9   Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 12 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 13  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.


§ 14 

På bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan någon inskränkning.


§ 15

Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar tillfalla Arvika Stadshus AB.


§ 16

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arvika kommun.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-12
Kontakta oss
  • 1. Kommunledning
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mikael Jareke
  • Kommundirektör
  • Tfn 0570-814 52
Mer information