Lyssna på sidan Lyssna

Dagliga resor, gymnasiet

Reglemente för gymnasieskolans och gymnasiesärskolans dagliga resor

Antaget av Kommunstyrelsen den 11 juni 2012, § 177.
Ändrat av Kommunstyrelsen den 16 september 2013, § 195.

Gymnasieskola

Kommunen har ingen laglig skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever, däremot har gym­nasieelever till och med vårterminen det år de fyller 20 år rätt att få ersättning för sina dagliga resor mellan hemmet och skolan enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

För ersättningskort på grund av borttappat kort, skadat kort eller stöld, kommer kommunen skicka faktura, motsvarande Värmlandstrafiks administrationskostnad till elevens vårdnadshavare eller direkt till myndig elev.

Arvika kommun följer de riktlinjer som anges i Värmlandstrafiks handbok för gymnasieelevers dag­liga resor (http://www.varmlandstrafik.se/skola-och-foretag/skola/gymnasiet/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) med nedanstående tillägg och förtydliganden.

Regler gymnasieskolaKommentarer

Bidrag till dagliga resor beviljas enbart om resorna sker dagligen.

Bidrag beviljas inte om det är praktiskt omöjligt att dagligen resa fram och tillbaka mellan skolan och hemmet.

Bidrag till dagliga resor beviljas enbart till den adress där eleven är folkbokförd.

Enligt beslut i utskottet för Lärande och stöd 2011-10-19 §123.

Bidrag till dagliga resor beviljas inte om inackorderingstillägg beviljats för samma tidsperiod.

 

Bidrag till enskild anslutningsresa betalas ut en gång per termin.

Eleven ska ansöka om bidrag till enskild anslutningsresa i den årliga ansökan om resebidrag.

För elev boende vid väg som ej trafikeras av linjetrafik, anordnas ej kompletterande skjuts. Bedömning av skolvägens trafiksäkerhet görs ej och är ej heller grund för ersättning av resor mellan bostad och skola.

 

För tillfällig skolskjuts för tillfällig funktionsnedsättning på grund av olycksfall ska vårdnadshavare/myndig elev kontakta kommunens försäkringsbolag för deras handläggning och eventuell beställning av skolskjuts.

Försäkringsbesked samt skadeanmälan finns på kommunens hemsida.

Ansökan om tillfällig skolskjuts för tillfällig funktionsnedsättning som inte beror på olycksfall kan beviljas under förutsättning att grundläggande regler om avstånd etc uppfylls. I första hand ska privat försäkring användas. Tillfällig skolskjuts i andra fall beviljas inte.

Handläggaren kan begära att ansökan kompletteras med intyg. Ett intyg i sig berättigar i allmänhet inte till skolskjuts, utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag.

Kommunen har ej något ansvar om elev missar transporten till/från skolan, eller om elev glömt sitt busskort.

 

Undantag från dessa regler på grund av särskilda skäl prövas efter framställan av vårdnadshavare eller av myndig elev till utskottet för Lärande och stöd.

 

Beslut om gymnasieelevers resor är verkställighetsbeslut och kan inte överklagas hos förvaltningsrätten.

När ett ärende har hanterats som en ren verkställighetsfråga bör dock den enskilde kunna vända sig till nämnden för att där erhålla ett formellt beslut i frågan som går att överklaga enligt bestämmelserna i 10 kap kommunallagen (laglighetsprövning). (JO-beslut 2010-01-22, dnr 6545-2008).

Gymnasiesärskola

Elever i gymnasiesärskola har enligt skollagen 19 kap 20, 21 och 28 §§ rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Reglerna innebär dock inte att skolskjuts måste anordnas från bostadsadressen till den plats där undervisningen bedrivs eller att skolskjutsningen måste anpassas till varje elevs skol­tider.

Kommunen har frihet att i viss utsträckning hänvisa till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet eller att samordna transporterna trots att det kan leda till väntetider för vissa elever. Rätten till skolskjuts gäller sträckan mellan hemmet och skolan oavsett upptagningsområde. Kommunen är skyldig att utreda elevens behov av skolskjuts och där ta hänsyn till elevens ålder, ele­vens funktionshinder och vägens trafikfarlighet.

Arvika kommun tillämpar samma regler för skolskjuts till elever i gymnasiesärskola som till elever i grundsärskola. Enligt skollagen 19 kap 20 § finns således ingen rätt till skolskjuts om eleven väljer att gå i annan skolenhet än den kommunen anvisar om det uppstår organisatoriska eller ekonomiska svå­righeter.

Beslut om skolskjuts enligt skollagen 19 kap 20 § första stycket och 19 kap 21 § första stycket kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-06
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Carina Grahn
  • Planeringssekreterare
  • Tfn 0570-818 59
Mer information