Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 6 oktober 2020  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1

Uppföljning tillsynsplan MN T2
MN 2020/112-100

2
Uppföljning internkontroll MN T2
MN 2020/113-100

3
Delårsbokslut T2 Myndighetnämnden
MN 2020/111-100


4
Komplettering av delegeringsordning för myndighetsnämnden inom miljöstabens område
MN 2020/125


5
Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
MN 2020/124

6
Lilla Skärmnäs 1:79 Strandskyddsdispens
MN 2020/126

7
Yppersbyn 1:16 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2020/127

8
Västra Brevik 1:29 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2020/128


9
Trotakan 1:12 Rättelseföreläggande
MN 2020/129

10
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2020
MN 2020/1-100

11
Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben 2020
MN 2020/2-100

12
Anmälan av delegationsbeslut Bygglovenheten 2020
MN 2020/3-100

13
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2020/4-100

14
Anmälan av delegationsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2020/5-100


15
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2020/6-100


Sidansvarig:

Johan Åkerman

Sidan uppdaterad: 2020-10-02
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27