Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Tisdagen den 12 oktober 2021, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrummet Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Delårsrapport (Delårsbokslut) Tertialbokslut 2021
KS/2021:775

2
Tilläggsbudget
KS/2020:645

3
Information till Kommunstyrelsen från Teknik i Väst AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB och Arvika kommunnät AB
KS/2021:1

4
Motion om Rättviksmodellen
KS/2021:477

5
Motion om friskvård inom daglig verksamhet i Arvika kommun
KS/2020:1190

6
Motion om att Arvika kommun ska ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och regioner
KS/2020:227

7
Motion om kontinuitetsjordbruk (hyggesfritt skogsbruk) i Arvika kommun
KS/2020:930

8
Medborgarförslag om att utveckla skateparken i hamnen
KS/2020:1007

9
Redovisning av medborgarförslag som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i oktober 2021
KS/2021:799

10
Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i oktober 2021
KS/2021:800

11
Rapport ej verkställa beslut kvartal 2, 2021
KS/2021:175

12
Dokumenthanteringsplan för Kommunledningsstabens kansli
KS/2021:786

13
Regeringskansliet - Justitiedepartementet dnr Ju2021/02425 - Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
KS/2021:654

14
Karlstads kommun, dnr KS-2017-318 - Översiktsplan 2050, ÖP-2050
KS/2021:601

15
Interkommunal ersättning år 2021, fritids, förskoleklass och grundskola
KS/2020:1070

16
Anmälningsärenden
KS/2021:7

17
Anmälan av delegeringsbeslut
KS/2021:753


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-08
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21