Övergripande

Kolada, kommun- och landstingsdatabas

Nyckeltal är ett vanligt sätt att beskriva kostnader för kommunens olika verksamheter och också för att jämförelser med andra kommuner. Utmärkande för ett nyckeltal är att det ska gå att jämföra över tiden för att dra slutsats om hur saker och ting har utvecklat sig.

På Koladas webbplats finns över 2 000 nyckeltal från alla kommuner och landsting/regioner. Där kan du välja de nyckeltal som du vill se och från vilka år. Du kan också enkelt jämföra bakåt i tiden och mot andra kommuner. En del av nyckeltalen hittar du på Arvika kommuns webbplats som öppna data.

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställer varje år, i samverkan med Socialstyrelsen, indikatorer som visar vilken kvalitet, vilket resultat och vilka kostnader Sveriges 290 kommuner har inom områdena;

  • folkhälsa
  • grundskola
  • gymnasieskola
  • hälso- och sjukvård
  • trygghet och säkerhet
  • vård och omsorg om äldre
  • övrig socialtjänst

Resultatet presenteras i rapportserien "Öppna jämförelser". Med hjälp av "Öppna jämförelser" kan du jämföra kvalitet, resultat och kostnader mellan kommuner.

Statistik från SKR

SKR samlar in, producerar och redovisar en del statistik som rör verksamheten i kommuner och regioner

Medborgarundersökning

Arvika kommun deltar regelbundet i diverse kommunundersökningar - både kommunövergripande och inom olika områden - där resultaten som regel är offentliga. Som exempel kan nämnas SCB:s Medborgarundersökningar.

Lokalt kvalitetsarbete

Inom Arvika kommun görs löpande egna uppföljningar och enkätundersökningar inom de olika verksamhetsområdena, riktade till olika målgrupper.

Synpunkterna som kommer in från medborgarna via synpunktsformuläret på webbplatsen tas också om hand och följs upp.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-04