Politisk organisation

I Arvika kommuns politiska organisation finns inga facknämnder.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, som fattar beslut i stora, viktiga frågor. Fullmäktige har en grupp som jobbar med framtidsfrågor - framtidsgruppen.

Innan ett ärende behandlas i Kommunfullmäktige ska frågan vara behandlad av Kommunstyrelsen. Till sin hjälp har Kommunstyrelsen tre utskott som ansvarar för olika områden.

Kommunalrådet är ordförande för Kommunstyrelsen. Kommunalrådet företräder den politiska ledningen och har det övergripande ansvaret för kommunen.

Det finns också en Myndighetsnämnd (som ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd, plan- och bygg samt räddningstjänst) samt ett fåtal andra nämnder, liksom rådgivande organ:

 • Valnämnd
 • Valberedning
 • Revision
 • Namnberedning
 • Arvika-Eda överförmyndarnämnd
 • Handikappråd
 • Pensionärsråd

De politiska organen har regler att följa kring hur de ska arbeta (reglementen) och ibland också kring vad de har rätt att besluta om (delegeringsordningar). Reglementen och delegeringsordningar för de politiska organen finns i kommunens författningssamling.

I förtroendemannaregistret hittar du information om alla de politiska organ som finns i Arvika kommun, vilka förtroendevalda som ingår i respektive samt kontaktuppgifter.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-21
Kontakta oss
 • 1. Kommunledning
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Hans Karlsson
 • Kommundirektör
 • Tfn 0570-814 52