Kommunens organisation

Magnolian blommar utanför stadshuset

Kommunen har en politisk nivå, där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor. På den förvaltande nivån arbetar tjänstemän med att förverkliga de politiska besluten.

Olika typer av fastställda styrdokument anger målen för det kommunala arbetet och den framtida utvecklingen inom olika områden.

Politisk organisation

I Arvika kommuns politiska organisation finns inga facknämnder.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, som fattar beslut i stora, viktiga frågor.  

Innan ett ärende behandlas i Kommunfullmäktige ska frågan vara behandlad av Kommunstyrelsen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen tre utskott.

Kommunalrådet är ordförande för Kommunstyrelsen. Kommunalrådet företräder den politiska ledningen och har det övergripande ansvaret för kommunen.

Det finns också en Myndighetsnämnd och ett fåtal andra nämnder.

Förvaltningsorganisation

Den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen har cirka 2 500 medarbetare som driver den dagliga verksamheten, handlägger ärenden och förverkligar de politiska besluten. 

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman och chef för hela tjänstemannaorganisationen.

Tjänstemannaorganisationen är samlad i en enda förvaltning som är indelad i fyra staber och två verksamheter:

 • Kommunledningsstab
 • Myndighetsstab
 • Ekonomistab
 • Personalstab
 • Lärande och stöd
 • Vård och omsorg

Varje verksamhet och stab har ett politiskt organ som styr dess verksamhet.

Två av de kommununala bolagen, Arvika Fastighets AB och Arvika Teknik AB/Teknik i Väst, sköter en del av de kommunala frågorna som till exempel el, vatten och avlopp, gator och vägar, fastigheter, tomträtter, idrotts- och fritidsanläggningar samt park och andra markområden.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-04
Kontakta oss
 • 1. Kommunledning
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Hans Karlsson
 • Kommundirektör
 • Tfn 0570-814 52