Lyssna på sidan Lyssna

Anslutning av fastighet

Ansvarsfördelning vid anslutning av fastighet

Vem ansvarar för vad när en fastighet ska anslutas till det kommunala VA-nätet? Vad gör VA-huvudmannen (Arvika Teknik AB) och vad ska fastighetsägaren göra?

Arvika Teknik AB ansvarar för att bygga VA-ledningar inom området enligt kartanPDF. Detta sker oftast på mark som kommunen äger eller i samfälligheter, men kan även förläggas på privat mark. Den punkt på de kommunala VA-ledningarna där fastigheten sedan ansluter sig på de kommunala ledningarna kallas för förbindelsepunkt (FP).

Inom berörd fastighet kommer schakt för VA-ledningar att behövas, liksom att gräva ner de privata VA-ledningarna från förbindelsepunkten vid tomtgräns in till LTA-enhet/pumpenhet och vidare in till byggnaden. En LTA-enhet bekostas och monteras av VA-huvudmannen och kommer att anläggas på alla fastigheter som inte kan förses med självfallsledningar.

Sprängning kan behövas för att placera VA-ledningarna i marken. Detta speciellt vid LTA-enhetens placering, eftersom dess djup är cirka 2,00 meter. Förslagsvis placeras LTA-enheten där befintlig slambrunn finns i nuläget. VA-huvudmannen bestämmer var LTA-enheten ska placeras, men detta sker i viss mån i samråd med fastighetsägaren.

Fastighetsägaren kommer att få en faktura på anslutningsavgiften:

 • när alla arbeten är färdigställda
 • när provtryckning av systemet gjorts
 • när VA-huvudmannen anvisat förbindelsepunkten

Hur stor avgiften blir beror på olika faktorer, till exempel tomtstorlek, antal lägenheter, vilka typer av ledningar som kopplats in.

Det är inte tillåtet att själv utföra/sammankoppla egna VA-ledningar med de kommunala, utan detta görs av VA-huvudmannen eller hans representant. Därefter öppnas avstängningsventilerna och fastigheten kan använda VA-ledningarna.

Servisledning kallas den ledning som går från förbindelsepunkten in till huset. Ledningen är fastighetsägarens ansvar och det gäller även alla kostnader för både schakt och ledningar för denna sträcka. På servisledningen vid förbindelsepunkten sitter det två avstängningsventiler som öppnar/stänger dricksvattnet samt spillvattnet in till huset.

Fastighetsägaren ska även bekosta mätarbrunn med avtappning för dricksvattnet, såvida han eller hon inte kan montera vattenmätaren i ett frostfritt utrymme. Vattenmätarens monteringPDF ska förberedas av fastighetsägaren - det vill säga att fastighetsägaren skaffar en hållare och monterar denna. Själva vattenmätaren kommer VA-huvudmannen att montera. Vattenmätare måste installeras för att kunna debitera brukningsavgift.

Skulle inte det finnas möjlighet eller om fastighetsägaren inte vill ha en vattenmätare monterad, finns det möjlighet att få så kallad ackordstaxa på sin vattenförbrukning. Detta innebär att fastighetsägaren får betala en schablonavgift på sin vattenförbrukning. 2014 är schablonavgiften 5 552 kronor för fritidshus och 7 532 kronor för permanentbostad.


Ansvarsfördelning el-arbeten vid anslutning av LTA-station

ATAB ansvarar för:

Elkabel till försörjning LTA-enhet samt eventuell elkabel för matning av el till drift eluppvärmda VA-ledningar (mellan FP samt LTA-enhet). Dessa monteras/införes av ATAB i av fastighetsägaren förberedd/installerat tomrör mellan LTA-station och fram till elcentralen. Annars slutar ATAB:s åtagande vid tomrörs slutände.

ATAB bekostar inkoppling/anslutning av elkablar från LTA-enhet samt eventuell elkabel för eluppvärmda VA-ledningar i elcentralen för VA-systemet om elcentralen är förberedd så att inkoppling av sådana elkablar kan göras.

Fasttighetsägarens ansvarar och kostnader:

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar montage av ett tomrör/kanalisation för el som ska gå mellan LTA-enhet och elcentral.

Om detta tomrör/kanalisation för el - sett från utsidan av huset - slutar vid husvägg, får fastighetsägaren bekosta håltagning i sockelvägg, övriga arbeten som kabeldragningen kräver, montage av elkabel, material och arbete för att dra fram av elkabel till elcentral.

Är det förberett med kanalisation ombesörjer ATAB framdragning av elkablar fram till elcentral/kappsling från LTA-enhet. Är inte detta förberett bekostar fastighetsägaren alla kostnader för detta montage samt material för ändamålet.

Fastighetsägaren förbereder sin elcentral så att den har godkända förutsättningar för anslutning av de kablar som behövs för att kunna ansluta/ta emot de elkomponenter som VA-installationen med LTA-system kräver för respektive fastighet.

Imtech Elteknik AB har lämnat fast pris på utbyggnad av elcentral så att den uppfyller kraven för driftsäkerhet av LTA och värmekabel, förutsatt att kanalisationen är klar mellan LTA och elcentralen. Möjlighet finns att nyttja mätarskåp för strömförsörjning av LTA om det är enklare/billigare för fastighetsägaren att förlägga kanalisation dit. Detta samordnas mellan fastighetsägaren och Imtech direkt.

Fastighetsägaren beställer själv detta arbete av Imtech Elteknik AB och fastighetsägaren står även förkostnaden.

Om detta arbete inte beställs av fastighetsägaren i god tid före drifttagande av LTA ska ske, så tillkommer kostnader för merarbete.

Kontaktperson Imtech Elteknik:
Erik Sellberg, tfn 010-47 242 75 erik.sellberg@imtech.se  

VA-ledningar samt elledningar/elinstallationer mellan/i hus/byggnad för LTA-enhet vidare fram till VA-huvudledningar kommer, efter att servisanvisning av ATAB fullgjorts, att vara fastighetsägarens egendom. Ansvar och framtida kostnader åligger fastighetsägaren i sin helhet. Detta gäller även för de elinstallationer som är inom hus/byggnad inklusive elcentral, kopplingsenhet/kappsling.

Tips till dig som fastighetsägare

När VA-ledningarna väl är anslutna till din fastighet och du har börjat använda dig av det kommunala vatten- och spillvattensystemet, så finns några saker som det är bra att tänka på:

 • Om inte anläggningen används under en längre period ska rent vatten spolas till enheten för att minska risken för lukt och igensättning.
 • Stäng aldrig av elen till pumpstationen annat än vid service av enheten. Elen till enheten försörjer även en eventuell uppvärmning av de VA-ledningar som går mellan pumpstationen och förbindelsepunkt i de fall som ledningarna inte ligger på frostfritt djup.
 • Om du inte använder systemet under vintertid (minusgrader) bör pumpen i LTA-enheten lyftas upp, så att den inte är i kontakt med vattnet i brunnen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-09
Kontakta oss
 • Arvika Teknik AB
 • 12. Administration
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Projektledare
 • Kurt Nilsson
 • Tfn 0570-817 54
Mer information