Vattendirektiv

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och är införlivat i svensk lagstiftning. Vattendirektivet omfattar sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Direktivets mål är att alla vatten ska uppnå en god vattenstatus.

Vattenförvaltningsarbetet i Sverige genomförs i sexåriga cykler med en utvärdering efter varje period. Det tas då fram åtgärdsprogram för perioden som talar om vilka åtgärder som behöver genomföras av myndigheter, länsstyrelser och kommuner för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Det nuvarande åtgärdsprogrammet för Sveriges vatten gäller för åren 2016-2021.

Vattendistrikt

På nationell nivå har Sverige delats in i fem vattendistrikt; Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. Arvika kommun ligger i Västerhavets vattendistrikt, där Länsstyrelsen i Västra Götalands län är så kallad vattenmyndighet med särskilt ansvar för vattenmiljöarbetet.

Vattenråd

För att uppnå målet krävs samarbete mellan många olika aktörer. Myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer och privatpersoner arbetar tillsammans för en bättre vattenmiljö i så kallade vattenråd. Vattenråden arbetar med ett eller flera avrinningsområden. Ett avrinningsområde följer naturens egna gränser för vattnets flöde och är oberoende av till exempel kommungränser. Arvika kommun ligger inom By- och Borgviksälvens avrinningsområde och är medlem i By- och Borgviksälvens vattenråd.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-08-23
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Bertil Ahlin
  • Miljöutvecklare
  • Tfn 0570-819 86