Planens innehåll

Syftet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) är att visa kommunens övergripande, långsiktiga avsikter när det gäller att utveckla hamnområdet och hur mark och vatten ska användas - vad kommunens medborgare kan förvänta sig i framtiden vad gäller den fysiska miljön.

FÖP:en blir en del av den kommuntäckande översiktsplanen för Arvika kommun. Hela planprocessen fram till en antagen fördjupad översiktsplan för hamnen förväntas ta cirka två år.


Vad ska FÖP:en innehålla?

FÖP:en ska redovisa vilka avvägningar kommunen gjort mellan olika allmänna intressen. Planen ska också redovisa hur kommunen har tänkt sig att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Planen ska vara kommunens strategiska dokument för att utveckla hamnområdet. Det innebär att planen ska visa vilka förutsättningar som gäller för platsen, hur dessa förutsättningar ska förändras och läggas till rätta för att möjliggöra framtida användning, samt i vilken ordning åtgärder behöver vidtas för att förändringarna ska vara möjliga.

Markanvändningen i hamnen kommer att påverka centrum genom ny bebyggelse och nya verksamheter. Det kommer leda till ändrad trafik, rörelse och uppehållsmönster och ändrade stads- och landskapsvyer. Planen ska därför redovisa sambanden och konsekvenserna med övriga delar av staden.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-17
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Ida Svensson
  • Samhällsbyggnadschef
  • Tfn 0570-818 51