Östra Knåll 1:7 Harnäset

karta

Detaljplan för del av fastigheten Östra Knåll 1:7 på Harnäset Glava Glasbruk.

Önskemål om att upprätta ny detaljplan för del av fast­igheten Östra Knåll 1:7 på Harnäset har inkommit till Ar­vika kommun. Detaljplanen var på samråd under sommaren 2021 och efter det har inriktningen för planarbetet ändrats med hänsyn till inkomna synpunkter. Från att i samrådsförslaget ha omfattat fyra nya tomter samt utökad småbåtshamn har planförslaget nu begränsats till en ny tomt för bostadsändamål.

Planhandlingar

Samråd pågår för detaljplanen den 16 juni - 7 juli 2022. Handlingarna finns också utställda i stadshusets entré, Östra Esplanaden 5 i Arvika.

Vissa av handlingarna ovan är inte tillgänglighetsanpassade. Om du har problem med åtkomsten till dem, kontakta Jenny Bollner, tfn 0570-828 47 eller e-posta till jenny.bollner@arvika.se.


Synpunkter och mer information

Dina synpunkter på samrådsförslaget ska du lämna skriftligt senast den 7 juli till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan. Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta planarkitekt Jenny Bollner, tfn 0570-828 47 eller e-posta till jenny.bollner@arvika.se.

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-16