Lyssna på sidan Lyssna

Krukan och Källaren med flera

Detaljplan för kvarteret Krukan och Källaren m.fl

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för kvarteren Krukan och Källaren m.fl. Kommunledningsutskottet beslutade den 29 april 2013 att ge Kommunledningsstaben uppdraget att ta fram en detaljplan för planområdet.

Planens syfte är att möjliggöra för ny flerbostadsbebyggslse som nyttjar terrängen och tillför gaturummet kvaliteter. Planen avser även trygga kulturhistoriska värden som finns i befintlig bebyggelse.

Den aktuella planen tar utgångspunkt ur den målsättning som finns i översiktsplanen.

Enligt plan- och bygglagen 5 kap §11, ska länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget beredas tillfälle för samråd.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.


Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga i stadshuset plan 2, Östra Esplanaden 5, på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt nedan.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

BehovsbedömningPDF

BullerutredningPDF

Geoteknisk undersökningPDF

KulturmiljöutredningPDF

MarkundersökningPDF

Synpunkter och mer information

Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 22 oktober 2018 till: Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika eller nedan via formuläret.

Ytterligare upplysningar lämnas av Jenny Bollner, tfn 0570-828 47.

Samrådsmöte kommer att äga rum i stadshuset tisdagen den 16 oktober klockan 18.30. Välkommen!

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd * (obligatorisk)Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-10-01
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jenny Bollner
  • Planarkitekt
  • Tfn 0570-828 47
  • Mobil 070-277 13 06

  • Maria A Olsson
  • Planassistent
  • Tfn 0570-816 41