Glava Glasbruk

karta

Detaljplan för Glava glasbruk (större delen av fastigheten Halvardsnäs 2:61 samt ytterligare ett stort antal fastigheter inom Glava glasbruk).

Planområdet är beläget i Glava glasbruk och omfattar stora delar av samhället.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utveckling av befintliga verksamheter och nya bostäder inom området samt att säkerställa gemensamt brukade ytor i samhället som allmän platsmark.

Planen syftar även till att bekräfta pågående mark- och vattenanvändning samt att möjliggöra en anpassning av fastighetsindelningen till verkliga nyttjandeförhållanden, så att mark som redan i dag sköts och nyttjas av angränsande fastigheter formellt överförs till dem. Vidare syftar planen till att införa rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom planområdet.

Planen bekräftar i stort den redan pågående mark- och vattenanvändningen inom planområdet. Vissa förändringar och kompletteringar kommer dock att ske.

Ett plangenomförande innebär att befintliga verksamheter kan utvecklas samt att ett fåtal nya bostäder kan uppföras. Vidare innebär ett plangenomförande att gemensamt brukade ytor i samhället blir allmän platsmark. Därtill innebär ett plangenomförande en anpassning av fastighetsindelningen till verkliga nyttjandeförhållanden, så att mark som redan i dag sköts och nyttjas av angränsande fastigheter formellt överförs till dem.

För de särskilt värdefulla byggnaderna inom planområdet har rivningsförbud och skyddsbestämmelser införts. Vidare har för både de särskilt värdefulla byggnaderna och byggnaderna av allmänt kulturhistoriskt värde en varsamhetsbestämmelse införts.
Planen förtydligar också bebyggelsens förhållanden till de störningar och risker som finns.


Samrådsmöte 24 november

Vi bjuder in till ett digitalt samrådsmöte onsdagen den 24 november 2021, klockan 18.00-20.00. Mötet kommer hållas via Teams. Det går att använda Teams via dator, telefon eller läsplatta. Ingen installation krävs, vi kommer skicka en möteslänk med instruktioner till dig. Du som vill delta på mötet – anmäl dig via e-post till: plan@arvika.se.
Märk ämnesraden i e-postmeddelandet med Detaljplan för Glava glasbruk. Sista dagen att anmäla sig till det digitala mötet är 23 november 2021.

Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga nedan under samrådsperioden 1-29 november 2021.

Vissa av handlingarna ovan är inte tillgänglighetsanpassade. Om du har problem med åtkomsten till dem, kontakta Ida Svensson, tfn 0570-818 51 eller ida.svensson@arvika.se. 


Synpunkter och mer information

Synpunkter på planförslaget kan lämnas skriftligen senast den 29 november 2021 till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta samhällsbyggnadschef Ida Svensson, tfn 0570-818 51 eller e-posta till ida.svensson@arvika.se.

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-11-02