Glava Glasbruk

karta

Detaljplan för Glava glasbruk (större delen av fastigheten Halvardsnäs 2:61 samt ytterligare ett stort antal fastigheter inom Glava glasbruk) ställs ut för granskning.

Planområdet är beläget i Glava glasbruk och omfattar stora delar av samhället.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utveckling av befintliga verksamheter och nya bostäder inom området samt att säkerställa gemensamt brukade ytor i samhället som allmän platsmark.

Planen syftar även till att bekräfta pågående mark- och vattenanvändning samt att möjliggöra en anpassning av fastighetsindelningen till verkliga nyttjandeförhållanden, så att mark som redan i dag sköts och nyttjas av angränsande fastigheter formellt överförs till dem. Vidare syftar planen till att införa rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom planområdet.

Planen bekräftar i stort den redan pågående mark- och vattenanvändningen inom planområdet. Vissa förändringar och kompletteringar kommer dock att ske.

Ett plangenomförande innebär att befintliga verksamheter kan utvecklas samt att ett fåtal nya bostäder kan uppföras. Vidare innebär ett plangenomförande att gemensamt brukade ytor i samhället blir allmän platsmark. Därtill innebär ett plangenomförande en anpassning av fastighetsindelningen till verkliga nyttjandeförhållanden.

För de särskilt värdefulla byggnaderna inom planområdet har rivningsförbud och skyddsbestämmelser införts. Vidare har för både de särskilt värdefulla byggnaderna och byggnaderna av allmänt kulturhistoriskt värde en varsamhetsbestämmelse införts.

Planen förtydligar också bebyggelsens förhållanden till de störningar och risker som finns.

Syftet med granskningen är att ge ett bättre beslutsunderlag och också att ge möjlighet till insyn och påverkan. De synpunkter som kommer in kommer att sammanställas och kommenteras i ett så kallat granskningsutlåtande.

Om du representerar en bostadsrättsförening eller är hyresvärd ber vi dig att informera medlemmar/hyresgäster om detaljplaneförslaget.

Planhandlingar

Handlingar finns utställda nedan under tiden 6-27 maj 2022. Handlingarna finns också utställda i stadshuset, Östra Esplanaden 5 i Arvika.


Vissa av handlingarna ovan är inte tillgänglighetsanpassade. Om du har problem med åtkomsten till dem, kontakta Ida Svensson, tfn 0570-818 51 eller ida.svensson@arvika.se. 

Synpunkter och mer information

Dina synpunkter på granskningshandlingen ska du lämna skriftligt senast 27 maj 2022 till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan. Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta samhällsbyggnadschef Ida Svensson, tfn 0570-818 51 eller e-posta till ida.svensson@arvika.se.

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-24